Bunuri - 22352-2017

20/01/2017    S14    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Iasi: Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă

2017/S 014-022352

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Str. Vasile Lupu nr. 57 A
În atenția: Matei Marian
700309 Iasi
România
Telefon: +40 232272122
E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.com
Fax: +40 232240088

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.dasiasi.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Iasi
I.3)Activitate principală
Protecție socială
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare legume pentru insilozat.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Sediile centrelor de plasament din subordinea DGASPC Iasi.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Legume pentru zarzavat, cartofi, ceapa, fasole uscata, varza.
Cost estimat fără TVA: 800 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

03200000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
15.7.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se vor achizitiona produse prin incheierea unui contract de furnizare. Detalii despre produse si loturi in caietul de sarcini. Oferta poate fi depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conform caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare in sectiunea Informatii privind loturile.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Licitatie deschisa cu faza finala electronica. Criteriul de atribuire pretul cel mai scazut.
1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.
2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiilor lor.
3. Capacitatea economica si financiara. Se va prezenta media cifrei de afaceri anuala pentru cel mult ultimii 3 (trei) ani raportati la termenul limita de depunere a ofertei. Cifra medie de afaceri anuala a ofertantului pe ultimii trei ani financiari se raporteaza la valoarea minima a lotului ofertat
4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala .Informatii privind experienta din ultimii 3 ani.
5. Garantia de participare.
6. Garantia de buna executie.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimburilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, cod postal: 057892
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
Fax: +40 214089615

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1, cod postal: 502681
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
18.1.2017