Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 22583-2022

17/01/2022    S11

Luxemburg-Luxemburg: Steun voor de bevordering van SUMP-projecten op Cyprus

2022/S 011-022583

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 233-612530)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU0 Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org/en/about/procurement/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Steun voor de bevordering van SUMP-projecten op Cyprus

Referentienummer: AA-010634-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs - IA01
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gevraagde diensten betreffen de voorbereiding van voorontwerpen, verkeersstudies en aanbestedingsdocumentatie voor wandel- en fietsinfrastructuur in de steden Limassol en Larnaca, naast de voorbereiding van een conceptontwerpvoorstel voor de infrastructuur van het openbaar vervoer. Het toepassingsgebied omvat ook relevante beheersactiviteiten, waaronder gegevensverzameling, risicobeheer, raadpleging en verslaglegging.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/01/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 233-612530

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 18/01/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 25/01/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 19/01/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/01/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: