W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 22649-2020

16/01/2020    S11    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Elektroniczne tablice informacyjne

2020/S 011-022649

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74 PKP Polskie Linie Kolejowe – Centrala
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Olczak
E-mail: anna.olczak@plk-sa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach

Numer referencyjny: 9090/IRZU/00019/00211/19/P
II.1.2)Główny kod CPV
48813100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych oraz obiektach powiązanych technologicznie w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 158 905 469.06 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32234000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich dostaw i uruchomienia infrastruktury łącznie z wykonaniem wymaganych prac budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) wszystkich prac w tym robót zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu umowy oraz wszelkich czynności wymaganych prawem;

3) dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń realizujących przedmiotowe zadania dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

4) zaprojektowanie, dostawę i uruchomienie zaplecza aplikacyjnego do zarządzania infrastrukturą usług stacyjnych w zakresie będącym przedmiotem zamówienia;

5) zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie infrastruktury w obiektach zaplecza technicznego, niezbędnej do zapewnienia obsługi przez personel techniczny i personel ochrony kolei w zakresie będącym przedmiotem zamówienia.

Zamówienie obejmuje niezbędne do jego realizacji prace adaptacyjno-budowlane w obrębie obiektów obsługi pasażerskiej w zakresie kanalizacji teletechnicznej, konstrukcji wsporczych, szaf dostępowych i nawiązania do szlakowych zasobów światłowodowych.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i uruchomi warstwę dostępową sieci teletransmisyjnej (sieć dostępową IP MPLS) dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia. Zrealizuje przyłączenie obiektów obsługi pasażerskiej do światłowodowej sieci szlakowej Zamawiającego łącząc za jej pośrednictwem ze sobą obiekty obsługi pasażerskiej i powiązane z nimi technologicznie szlakowe obiekty zaplecza technicznego (nastawnie, LCS-y, stacyjne posterunki SOK itp.) - na wskazanych w przedmiocie zamówienia liniach kolejowych. Nawiąże węzłami tworzonej sieci dostępowej do węzłów agregacyjnych wdrażanej przez Zamawiającego sieci teletransmisyjnej IP MPLS zapewniając zabezpieczenie ciągłości usług i bezpieczeństwo przesyłanych danych dla usług informacji pasażerskiej i oglądu stacji pasażerskich.Wykonawca posługiwać się będzie rozwiązaniami technicznymi homogenicznymi z wdrażaną przez Zamawiającego siecią teletransmisyjną IP MPLS i zastosowanymi do jej realizacji systemami nadzoru i administracji.

Wykonawca na bazie przeprowadzonych wizji lokalnych oraz analizy technicznej zaprojektuje połączenie projektowanej warstwy sieci dostępowej będącej Przedmiotem Zamówienia z obiektami CPD Warszawa lub CPD Sosnowiec (Centrami Przetwarzania Danych) z wykorzystaniem istniejącej światłowodowej sieci szkieletowej Zamawiającego.

Zamawiający zwraca szczególną uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana zgodnie z TSI PRM oraz standardami technicznymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tomie III SIWZ.

Dokumenty dostępne są pod adresem https://zamowienia.plk-sa.pl, pod numerem referencyjnym przedmiotowego zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres Gwarancji / Waga: 20 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 014-029765
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9090/IRZU/00019/00211/19/P
Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 18a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aldesa Construcciones S.A
Adres pocztowy: ul. c/Bahia de Pollensa 13
Miejscowość: Madryt
Kod NUTS: ES
Kod pocztowy: 28042
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A (ACISA)
Adres pocztowy: ul. c/Bahia de Pollensa 13
Miejscowość: Madryt
Kod NUTS: ES
Kod pocztowy: 28042
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 158 905 469.06 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 181 480 995.18 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Pełna nazwa postępowania: Zaprojektowanie, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych w ramach realizacji projektu pn. „Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych.”

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587777

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587777

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2020