Usługi - 22821-2019

17/01/2019    S12

Włochy-Parma: Doradca medyczny na potrzeby Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

2019/S 012-022821

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Adres pocztowy: Via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma
Kod NUTS: ITH52 Parma
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Doradca medyczny na potrzeby Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

II.1.2)Główny kod CPV
85100000 Usługi ochrony zdrowia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wybór doradcy medycznego na potrzeby Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITH52 Parma
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy w Parmie (Włochy).

II.2.4)Opis zamówienia:

EFSA zapewnia swoim pracownikom usługi z zakresu medycyny pracy poprzez swoją służbę medyczną na miejscu. EFSA musi spełnić wymogi dotyczące ochrony zdrowia pracowników ustanowione przez regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. W celu spełnienia tych zobowiązań EFSA zamierza zatem zawrzeć umowę o usługi lekarza zakładowego.

Celem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest zawarcie umowy ramowej z 1 wykonawcą o świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia. Usługi będą wykonywane przez lekarza zakładowego. Aby zagwarantować ciągłość działania podczas realizacji umowy, konieczny jest lekarz zakładowy pełniący zastępstwo.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
07/02/2019

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2019