Tjenesteydelser - 22846-2020

Submission deadline has been amended by:  40635-2020
17/01/2020    S12

Danmark-København: Tjenesteydelser til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs gennemførelse af tværgående koordinering af Copernicus-programmets in situ-aktiviteter — observationsdata

2020/S 012-022846

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
Kontaktperson: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5845
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5845
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs gennemførelse af tværgående koordinering af Copernicus-programmets in situ-aktiviteter — observationsdata

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/20/001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72300000 Datatjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er bistand til EEA's tværgående koordinering af Copernicus programmets in situ-aktiviteter. EEA søger tjenester fra 1 kontrahent med fokus på observationsdata inden for områderne meteorologi, oceanografi, atmosfærekemi og luftkvalitet samt klima. Tjenesterne, der skal leveres af kontrahenten, omfatter hovedsagligt tematisk og teknisk støtte og indsamling af oplysninger samt registrering og analyse i forbindelse med de specifikke temaområder. Kontrahenten skal arbejde på tværs af Copernicus-programmet og vil særligt skulle dække og rådføre sig med Copernicus-tjenesterne og de bemyndigede enheder. For yderligere detaljerede oplysninger henvises der til afsnit I.2) og I.3) i udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72310000 Databehandling
73220000 Konsulentvirksomhed inden for udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Alle tjenester skal hovedsageligt udføres I den fremtidige kontrahents egne lokaler, med lejlighedsvise møder i EEA's lokaler i København, afhængigt af kravene til hver specifikke kontrakt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

In situ-dataaktiviteterne under Copernicus skal udføres ved hjælp af en model i 2 lag: det første lag består af enhederne, der er ansvarlige for det daglige operationelle arbejde, dataforvaltning og registrering af observationsdata i overensstemmelse med dedikerede specifikke krav. Det andet lag fokuserer på tilrådighedsstillelse af in situ-data via relevante ordninger på programniveau, lettelse af koordinering, datadeling, videns- og informationsudveksling samt udnyttelse af synergier, når det er muligt. Den tværgående koordinering af in situ-data under Copernicus, der indgår i det andet lag, er blevet overdraget til EEA og omfatter følgende hovedopgaver:

— oprettelse og opretholdelse af statusoverblik over in situ-data til Copernicus-tjenesterne

— operativ levering af in situ-data, herunder Copernicus-tjenesters adgang til referencedata

— forvaltning af partnerskaber med dataleverandører med henblik på forbedring af adgang til og anvendelsesbetingelser for in situ-data til Copernicus-tjenester

— støtte til Europa-Kommissionen og Copernicus-tjenester vedrørende in situ-spørgsmål.

Det er hovedsagligt med henblik på gennemførelse af disse 4 opgaver, at Det Europæiske Miljøagentur anmoder om tematisk ekspertstøtte og teknisk støtte.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Tjenesteydelsesrammeaftalen vil blive tildelt for en indledende periode på 24 måneder regnet fra 1.6.2020. Aftalen vil kunne fornys op til 2 gange med en periode på 12 måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Copernicus — Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3.4.2014 (EUT L 122, 24.4.2014, side 44).

II.2.14)Yderligere oplysninger

I de 3 år efter kontraktens ikrafttrædelse forbeholder EEA sig retten til at udøve muligheden for anvendelse af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, hvad angår ny tjenester med den fremtidige kontrahent, i overensstemmelse med punkt (e) i det andet delafsnit af punkt 11.1 i bilag I til finansforordningen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Jævnfør afsnit 2.1 og 2.2.2.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/02/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/02/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EEA's lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbsafdeling i forvejen og senest 14.2.2020 (12:00) CET, pr. e-mail til adressen procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsmaterialet og søge alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5845

Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 Avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Den Europæiske Unions Domstol senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 5-4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2020