Roba - 22861-2020

Submission deadline has been amended by:  81849-2020
17/01/2020    S12

Belgija-Bruxelles: Nabava sigurnosnog namještaja

2020/S 012-022861

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, direction générale ressources humaines et sécurité, unité HR.DDG.R.1 «Finances, marchés publics & contrôle interne»
Poštanska adresa: Bureau SC11 06/049
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5756
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5756
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava sigurnosnog namještaja

Referentni broj: HR/R1/PO/2019/040
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44421300 Sefovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ugovora nabava, isporuka i održavanje sigurnosnog namještaja i opreme koji će se postaviti u zgrade koje koristi i/ili kojima upravlja Komisija u Belgiji i Luksemburgu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zgrade koje koristi i/ili kojima upravlja Komisija u Belgiji i Luksemburgu.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativna sredstva EU-a

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/02/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/02/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Europska komisija, DG Ressources humaines et sécurité, Rue de la Science 11, 1049 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

Posebno proučite informacije navedene u pismu poziva na nadmetanje pod točkom 3.2.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti mrežnu stranicu navedenu u točki I.3). Mrežna će se stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom natječajnog razdoblja. Tiskana inačica neće biti objavljena.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +35 24303-1
Telefaks: +35 243032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/01/2020