W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 23699-2020

17/01/2020    S12    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Bielsko-Biała: Różny sprzęt komputerowy

2020/S 012-023699

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Bielski
Adres pocztowy: ul. Piastowska 40
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kuliński
E-mail: jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat.bielsko.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384&js=1

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Żywiecki
Adres pocztowy: Krasińskiego 13
Miejscowość: Żywiec
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 34-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kuliński
E-mail: jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zywiec.powiat.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384&js=1

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bielsko-Biała
Adres pocztowy: plac Ratuszowy 1
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kuliński
E-mail: jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.bielsko.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384&js=1

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czechowice-Dziedzice
Adres pocztowy: plac Jana Pawła II 1
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-502
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kuliński
E-mail: jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.czechowice-dziedzice.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384&js=1

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Cieszyn
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Cieszyn
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kuliński
E-mail: jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.cieszyn.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384&js=1

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”

Numer referencyjny: BZ.272.17.2019.HM
II.1.2)Główny kod CPV
30236000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Przedmiot zamówienia realizowany jest na rzecz następujących partnerów projektu: powiat bielski, miasto Bielsko-Biała, gmina Czechowice-Dziedzice oraz miasto Cieszyn.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 94 900.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania biurowego – powiat żywiecki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy w odniesieniu do części I zamówienia będzie Starostwo Powiatowe w Żywcu ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części I jest dostawa oprogramowania biurowego dla powiatu żywieckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres części I zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przygotowanie nośników instalacyjnych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

022G/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 90,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup sprzętu informatycznego – miasto Bielsko-Biała

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30216110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy sprzętu w odniesieniu do części II zamówienia będzie Urząd Miasta Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części II jest dostawa sprzętu informatycznego dla miasta Bielsko-Biała, obejmująca:

a) skaner dużego formatu A0 – 1 szt.,

b) skaner A3 – 9 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres części II zamówienia określa załącznik nr 1b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja producenta / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

022G/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 PLN.

2. Kryterium „dodatkowa gwarancja producenta” dotyczy wydłużonej gwarancji na skaner A0 i A3.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup sprzętu informatycznego – gmina Czechowice-Dziedzice

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233141
48820000
30216110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy sprzętu w odniesieniu do części III zamówienia będzie Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach – Wydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami, plac Jana Pawła

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części III jest dostawa nowego sprzętu informatycznego dla gminy Czechowice-Dziedzice, obejmująca:

a) macierz dyskową (dysk sieciowy)– 1 szt.,

b) serwer – 1 szt.,

c) skaner A3 – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres części III zamówienia określa załącznik nr 1c do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja producenta / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

022G/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 900,00 PLN.

2. Kryterium „dodatkowa gwarancja producenta” dotyczy wydłużonej gwarancji na serwer.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 155-381866
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zakup oprogramowania biurowego – powiat żywiecki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: VIDA Andrzej Tarasek
Adres pocztowy: ul. Gałczyńskiego 18
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-587
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 164.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 700.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zakup sprzętu informatycznego – miasto Bielsko-Biała

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DKS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 15
Miejscowość: Kowale
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 80-180
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 68 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 55 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Zakup sprzętu informatycznego – gmina Czechowice-Dziedzice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Systemów Komputerowych – Maćkowski Jakub
Adres pocztowy: ul. Królowej Jadwigi 23
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 31 134.03 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 36 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bielski – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40;

2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@powiat.bielsko.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, nr sprawy BZ.272.17.2019.HM prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; w przypadku, gdy wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianę wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w cel...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020