Dostawy - 23713-2020

17/01/2020    S12    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Niegosławice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 012-023713

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Niegosławice
Krajowy numer identyfikacyjny: 9241001543
Adres pocztowy: Niegosławice 55
Miejscowość: Niegosławice
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 67-312
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adrian Dwojak
E-mail: gmina@niegoslawice.pl
Tel.: +48 683781038
Faks: +48 683781072

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Babimost
Krajowy numer identyfikacyjny: 9730822475
Adres pocztowy: Rynek 3
Miejscowość: Babimost
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-110
Państwo: Polska
E-mail: babimost@babimost.pl
Tel.: +48 683512034
Faks: +48 683512028

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bytnica
Krajowy numer identyfikacyjny: 9261004272
Adres pocztowy: Bytnica 52
Miejscowość: Bytnica
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-630
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@bytnica.pl
Tel.: +48 683915796
Faks: +48 683915888

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.bytnica.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gozdnica
Krajowy numer identyfikacyjny: 9241872203
Adres pocztowy: Ceramików 2
Miejscowość: Gozdnica
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 68-130
Państwo: Polska
E-mail: urzad@gozdnica.pl
Tel.: +48 683601076
Faks: +48 683601076

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wrota.lubuskie.pl/uggozdnica/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gubin o statusie miejskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 9260008606
Adres pocztowy: Piastowska 24
Miejscowość: Gubin
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-620
Państwo: Polska
E-mail: um@gubin.pl
Tel.: +48 684558100
Faks: +48 684558102

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.gubin.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gubin o statusie wiejskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 9260008977
Adres pocztowy: Obrońców Pokoju 20
Miejscowość: Gubin
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-620
Państwo: Polska
E-mail: urzad@gminagubin.pl
Tel.: +48 683591640

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.gminagubin.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kolsko
Krajowy numer identyfikacyjny: 9251960357
Adres pocztowy: Piastowska 12
Miejscowość: Kolsko
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 67-415
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@gminakolsko.com.pl
Tel.: +48 683524177
Faks: +48 683524355

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kolsko.bip.net.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kostrzyn nad Odrą
Krajowy numer identyfikacyjny: 5992771328
Adres pocztowy: ul. Graniczna 2
Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą
Kod NUTS: PL431
Kod pocztowy: 66-470
Państwo: Polska
E-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl
Tel.: +48 957278100
Faks: +48 957278102

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kożuchów
Krajowy numer identyfikacyjny: 9251957786
Adres pocztowy: Rynek 1a
Miejscowość: Kożuchów
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 67-120
Państwo: Polska
E-mail: um@kozuchow.pl
Tel.: +48 683555940
Faks: +48 683555949

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzeszyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 5980006390
Adres pocztowy: ul. Skwierzyńska 16
Miejscowość: Krzeszyce
Kod NUTS: PL431
Kod pocztowy: 66-435
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@krzeszyce.pl
Tel.: +48 957573161
Faks: +48 683781072

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lubrza
Krajowy numer identyfikacyjny: 9271888775
Adres pocztowy: Oś. Szkolne 13
Miejscowość: Lubrza
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-218
Państwo: Polska
E-mail: gmina@lubrza.pl
Tel.: +48 512004128

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.lubrza.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Maszewo
Krajowy numer identyfikacyjny: 9261350985
Adres pocztowy: Maszewo 71
Miejscowość: Maszewo
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-614
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@maszewo.net.pl
Tel.: +48 3831321

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.maszewo.net.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Skąpe
Krajowy numer identyfikacyjny: 9271400236
Adres pocztowy: Skąpe 65
Miejscowość: Skąpe
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-213
Państwo: Polska
E-mail: urzad@skape.pl
Tel.: +48 683419212
Faks: +48 683419180

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.skape.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zbąszynek
Krajowy numer identyfikacyjny: 9271443487
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Zbąszynek
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 66-210
Państwo: Polska
E-mail: urzad@zbaszynek.pl
Tel.: +48 683849140
Faks: +48 683781072

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zbaszynek.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żary o statusie miejskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 9282077626
Adres pocztowy: Plac Rynek 1-5
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
E-mail: gmina@niegoslawice.pl
Tel.: +48 684708300
Faks: +48 684708386

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.zary.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa: infrastruktury sprzętowej i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi oraz wykonanie szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji

Numer referencyjny: ROR.OPP.042.1.4.2018
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa: infrastruktury sprzętowej i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi oraz szkoleń dla 15 Partnerów, w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 667 041.45 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Niegosławice

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

II.2.4)Opis zamówienia:

a. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Niegosławice

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

iii. Szkolenia autoryzowane – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Babimost

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Babimost, Rynek 3, 66-110 Babimost

II.2.4)Opis zamówienia:

b. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Babimost

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Bytnica

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica

II.2.4)Opis zamówienia:

c. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Bytnica

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Gozdnica

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Gozdnica, ul. Ceramików 2, 68-130 Gozdnica

II.2.4)Opis zamówienia:

d. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Gozdnica

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.,

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

iii. Szkolenia autoryzowane – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Gubin o statusie miejskim

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin

II.2.4)Opis zamówienia:

e. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Gubin o statusie miejskim

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Gubin: o statusie wiejskim

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Gubin o statusie wiejskim, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin

II.2.4)Opis zamówienia:

f. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Gubin: o statusie wiejskim

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Kolsko

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko

II.2.4)Opis zamówienia:

g. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Kolsko:

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

iii. Szkolenia autoryzowane – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

II.2.4)Opis zamówienia:

h. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 2 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Sprzęt i oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Kożuchów

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kożuchów, Rynek 1a, 67-120 Kożuchów

II.2.4)Opis zamówienia:

i. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Kożuchów

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 3 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Switch – 2 szt.

7. Oprogramowanie do pomocy zdalnej i do nadzorowania sieci– 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Krzeszyce

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce

II.2.4)Opis zamówienia:

j. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Krzeszyce

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

iii. Szkolenia autoryzowane – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Lubrza

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza

II.2.4)Opis zamówienia:

k. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Lubrza

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 3 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 2 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Switch – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Maszewo

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo

II.2.4)Opis zamówienia:

l. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi i szkolenia dla Gminy Maszewo:

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Router – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

iii. Szkolenia autoryzowane – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Skąpe

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe

II.2.4)Opis zamówienia:

m. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Skąpe

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 1 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Zbąszynek

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek

II.2.4)Opis zamówienia:

n. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Zbąszynek

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 2 szt.

2. Macierz dyskowa i min. 4 dyski – 1 kpl.

3. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

4. UPS serwer – 2 szt.

5. Urządzenie sieciowe UTM wraz z licencjonowaniem modułów – 1 szt.

6. Switch – 1 szt.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Żary o statusie miejskim

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48820000
30233100
48710000
30237280
32420000
48514000
48219000
48219300
32413100
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Żary o statusie miejskim, Plac Rynek 1-5, 68-200 Żary

II.2.4)Opis zamówienia:

o. Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Żary o statusie miejskim

i. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie narzędziowe:

1. Serwer – 1 szt.

2. Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów w sieciach LAN – 1 kpl.

ii. Platforma e-usług wraz systemami zasilającymi – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie terminu obowiązywania asysty technicznej na Platformę e-Usług wraz z Systemami Zasilającymi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLB.02.01.01-08-0021/16 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwainformacyjnego"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 079-190292
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 9
Nazwa:

Dostawa: sprzętu i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi dla Gminy Kożuchów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sputnik Software Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7792230149
Adres pocztowy: Klinkierowa 7
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-104
Państwo: Polska
E-mail: info@sputnik.pl
Tel.: +48 616240080
Faks: +48 616240051

Adres internetowy: https://sputnik.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 490 979.35 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 511 360.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

I. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie.

10 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

5 dni - Termin na wniesienie odwołania, jezeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

II. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie.

15 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

10 dni - Termin na wniesienie odwołania, jezeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

III. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej

10 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

5 dni - Termin na wniesienie odwołania, jezeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

IV. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

10 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

5 dni - Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zam

Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy, jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020