Leveringen - 23732-2023

13/01/2023    S10

België-Mechelen: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2023/S 010-023732

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technopolis nv
Nationaal identificatienummer: 0461.430.087
Postadres: Technologielaan 1
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
Contactpersoon: Natasha Dexters
E-mail: public.procurement@technopolis.be
Telefoon: +32 472351442
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.technopolis.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: F.T.I vzw
Nationaal identificatienummer: 0434183579
Postadres: Technologielaan 1
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
E-mail: public.procurement@technopolis.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.technopolis.be
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderdoc.be/access/fti/xCC7om5AxrkzKwjvSeetiXQLVc5EYdGuGaoH82RIGyDvEayibgSNyztOFW48Sqfb
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voedingsmiddelen en verbruiks- en gebruiksproducten voor het restaurant van Technopolis nv

Referentienummer: 2022-TP-0037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteder is opzoek naar een nieuwe partner voor het leveren van verschillende producten voor het restaurant: diepgevroren producten, gekoelde producten, droge producten en verbruiks-en gebruiksgoederen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

001 - DIEPVRIES PRODUCTEN

Perceel nr.: 001
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15896000 Diepvriesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het perceel heeft tot voorwerp het leveren van diepgevroren producten bestemd voor consumptie. 

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan worden verlengd. De opdracht kan tweemaal verlengd worden voor een periode van 12 maanden.Er is geen stilzwijgende verlenging mogelijk.Een verlenging kan enkel schriftelijk door middel van een mail gericht aan de contactpersoon van de opdrachtnemer ten minste 1 maand voor het einde van de voormelde oorspronkelijke looptijd van 24 maanden. 

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

002 - DROGE PRODUCTEN EN DROGE VOEDING

Perceel nr.: 002
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
15893000 Droge waren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel heeft tot voorwerp de levering van droge voedingsproducten bestemd voor consumptie. 

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan worden verlengd. De opdracht kan tweemaal verlengd worden voor een periode van 12 maanden.Er is geen stilzwijgende verlenging mogelijk.Een verlenging kan enkel schriftelijk door middel van een mail gericht aan de contactpersoon van de opdrachtnemer ten minste 1 maand voor het einde van de voormelde oorspronkelijke looptijd van 24 maanden. 

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

003 - VERSE PRODUCTEN KOELING

Perceel nr.: 003
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het perceel omvat de levering van gekoelde, verse voedingsproducten geschikt voor consumptie. 

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan worden verlengd. De opdracht kan tweemaal verlengd worden voor een periode van 12 maanden.Er is geen stilzwijgende verlenging mogelijk.Een verlenging kan enkel schriftelijk door middel van een mail gericht aan de contactpersoon van de opdrachtnemer ten minste 1 maand voor het einde van de voormelde oorspronkelijke looptijd van 24 maanden. 

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

004 - GEBRUIKS- EN VERBRUIKSMATERIALEN KEUKEN EN RESTAURANT

Perceel nr.: 004
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
39310000 Cateringuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van huidig perceel betreft de levering van gebruiksgoederen en verbruiksgoederen die kunnen ondersteunen bij het bereiden van voeding in een restaurantkeuken. 

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/02/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/02/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Mechelen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 022349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2023