Diensten - 24094-2019

17/01/2019    S12

Zweden-Norrköping: Software voor spraakherkenning

2019/S 012-024094

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen
Nationaal identificatienummer: 222000-2527
Postadres: Slottgatan 118
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Postcode: 602 22
Land: Zweden
Contactpersoon: Magnus Böckert
E-mail: magnus.bockert@upphandlingscenter.se
Telefoon: +46 13-205493

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upphandlingscenter.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/norrkoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=38818
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/norrkoping/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=38818
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upphandling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Taligenkänning för socialtjänstens dokumentation - Ramavtal

Referentienummer: UH-2018-315
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48314000 Software voor spraakherkenning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingscenter i samarbete med 11 kommuner i Östergötland inbjuder till anbudsgivning avseende Taligenkänning för socialtjänstens dokumentation.

Upphandlingen avser ett ramavtal med en (1) leverantör.

Ramavtalet omfattar:

• Leverans av en programvara + tjänst för taligenkänning, primärt till kommunernas socialtjänst, för att där effektivisera dokumentationsprocessen.

• Drift av central, molnbaserat taligenkänningsmotor

• Underhåll och support

• Hårdvara i form av handenheter med mikrofon och headsets

• Utbildningsinsatser för användare och systemförvaltare

• Införandestöd i form av konsulttimmar

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48314000 Software voor spraakherkenning
48000000 Software en informatiesystemen
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingscenter i samarbete med 11 kommuner i Östergötland inbjuder till anbudsgivning avseende Taligenkänning för socialtjänstens dokumentation.

Upphandlingen avser ett ramavtal med en (1) leverantör.

Ramavtalet omfattar:

• Leverans av en programvara + tjänst för taligenkänning, primärt till kommunernas socialtjänst, för att där effektivisera dokumentationsprocessen.

• Drift av central, molnbaserat taligenkänningsmotor

• Underhåll och support

• Hårdvara i form av handenheter med mikrofon och headsets

• Utbildningsinsatser för användare och systemförvaltare

• Införandestöd i form av konsulttimmar

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ett års förlängning är möjlig.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadres: Box 406
Plaats: Linköping
Postcode: 581 04
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefoon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2019