Tjenesteydelser - 24249-2020

17/01/2020    S12

Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 012-024249

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: Region Midtjylland
Postadresse: Nørrebrogade 44, bygning 2A
By: Aarhus
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Connie Kirstine Nielsen
E-mail: Connie.Kirstine.Nielsen@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Norjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Connie Kirstine Nielsen
E-mail: Connie.Kirstine.Nielsen@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Connie Kirstine Nielsen
E-mail: Connie.Kirstine.Nielsen@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Connie Kirstine Nielsen
E-mail: Connie.Kirstine.Nielsen@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Connie Kirstine Nielsen
E-mail: Connie.Kirstine.Nielsen@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260980&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260980&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af patologi- og genetikdatabank (1)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af en patologi- og genetikdatabank. Formålet med denne anskaffelse er at etablere en ny patologi- og genetikdatabank samt funktion til screening og indkaldelse af borgere for livmoderhalskræft, der understøtter funktioner som f.eks. datalager af patologiafdelingernes produktionsdata og udstilling af patologisvar suppleret med en genetikbank indeholdende genetiksvar.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af en patologi- og genetikdatabank. Formålet med denne anskaffelse er at etablere en ny patologi- og genetikdatabank samt funktion til screening og indkaldelse af borgere for livmoderhalskræft, der understøtter funktioner som f.eks. datalager af patologiafdelingernes produktionsdata og udstilling af patologisvar suppleret med en genetikbank indeholdende genetiksvar.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer samt ansøgers sammenlignelige referencer, med hovedvægten på referencerne. Ved vurderingen af ansøgers referencer vægtes det højst, at der er tale om referencer med levering til store virksomheder. Med store virksomheder menes virksomheder med mere end 20 000 ansatte. Herefter vægter omfanget af det løbende samarbejde om udvikling højt. Jo større omfang jo bedre. Endelig tillægges økonomisk store referencer positiv vægt. Ved vurderingen af de økonomiske kvalifikationer lægges der vægt på, at soliditetsgraden de seneste 3 år, dels er høj (dvs. jo højere, jo bedre), dels har udviklet sig i positiv retning.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på udvidet servicedesk, overvågning og fejlretning på integration samt koordinering vedrørende udsendelse af screeningsinvitationer mv.

Kravspecifikation for ovenfornævnte optioner fremgår af bilag 5, punkt 2.2.

Priser på de udbudte optioner afgives i kontraktbilag 12.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse sin soliditetsgrad for den seneste 3 disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at få sit tilbud taget i betragtning:

Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 20%. Soliditetsgraden udregnes efter følgende formel:

Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Samlede aktiver.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udarbejde en referenceliste. Referencelisten skal indeholde en oversigt over sammenlignelige referencer. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af en it-løsning af en database til et laboratoriesystem, herunder med et løbende samarbejde om udvikling af referencen, eller tilsvarende i det danske eller lignende sundhedssystem.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger har leveret mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for offentliggørelse af nærværende udbud. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af en it-løsning af en database til et laboratoriesystem (herunder med et løbende samarbejde om udvikling af referencen) eller tilsvarende i det danske eller lignende sundhedssystem.

En leverance anses for leveret indenfor de seneste tre (3) år, såfremt ansøger fortsat leverer eller inden for de seneste tre (3) år har leveret vedligeholdelse af den leverede it-løsning.

Det er herudover et minimumskrav, at der til den pågældende reference inkl. vedligeholdelse og support er leveret for minimum 500 000 DKK ekskl. moms pr. år.

Beskrivelsen af ansøgers leverancer skal indeholde:

- En beskrivelse af ydelsen,

- Kontraktværdien (beløb) i DKK,

- Data for kontraktstart- og slutdato, samt

- Kunde og kontaktperson hos denne (modtager).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Den vindende tilbudsgiver vil skulle behandle personoplysninger på ordregivers vegne. Jf.

kontrakten skal der derfor underskrives en databehandleraftale i medfør af persondataloven.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/02/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 06/04/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende ordregivere er omfattet af udbuddet: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Følgende særlige vilkår er gældende for kontrakten:

Samfundsansvar:

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale konventioner vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Der henvises herudover til udkast til kontrakt punkt 33.1.

Databehandleraftale:

Den vindende tilbudsgiver vil skulle behandle personoplysninger på ordregivers vegne. Der skal derfor underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen.

Der henvises herudover til udkast til kontrakt punkt 5.8, samt Bilag 13.

Forpligtigelser ved ophør:

Efter ophørstidspunktet og indtil overgangen til en eventuel ny leverandør mv. eller hjemtagelsen er effektueret, skal leverandøren fortsat levere ydelserne efter kontrakten. Det nærmere indhold af leverandørens forpligtelser ved ophør er beskrevet i bilag 16.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

Samtlige omkostninger i forbindelse med ansøgningen og tilbudsgivningen, herunder forhandlingerne, påhviler den økonomiske aktør.

De prækvalificerede virksomheder vil skriftligt blive anmodet om at afgive et indledende tilbud.

Formålet med forhandling er dels, at tilbudsgiver får adgang til at optimere sit tilbud, dels at sikre, at tilbudsgiver afgiver konditionsmæssigt tilbud. Enhver prækvalificeret tilbudsgiver, der indleverer tilbud til tiden, vil blive inviteret til forhandling, uanset om et tilbud i øvrigt er konditionsmæssigt. Det forventes, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

Ordregiver forbeholder sig – mod tilpasninger af tidsplanen – desuden ret til at afholde en yderligere forhandlingsrunde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt. Ordregiver forbeholder sig i et sådant tilfælde tilsvarende ret til at tildele kontrakten på baggrund af et fremsendt tilbud uden gennemførelse af forhandling.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2020