Usługi - 24828-2016

Wyświetl widok skrócony

26/01/2016    S17

Belgia-Bruksela: Instrument na rzecz MŚP — etap 3: dostęp do nowych rynków geograficznych — program uczestnictwa w zagranicznych targach handlowych

2016/S 017-024828

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.12.2015, 2015/S 252-461136)

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), attention: Laura Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/25, 1210 Brussels, BELGIA. Tel. +32 22999440. Faks +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.3.2016.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.3.2016 (10:30).

[...]

Powinno być 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.3.2016.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

15.3.2016 (10:30).

[...]


Uwaga:

Uaktualniono pkt 3 zaproszenia do składania ofert. Zmieniono wzajemne odniesienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz część tekstu w sekcji 2.4, 2.5, 3.2 i 3.3.2. Uaktualniono hiperłącza podane w załączniku 2. Zastąpiono załącznik 3 „Oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru” oraz dodano załącznik 3.1.