Byggentreprenader - 25038-2019

17/01/2019    S12

Sverige-Stockholm: Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport

2019/S 012-025038

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms Hamn Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556008-1647
Postadress: Frihamnsgatan 21 - 23
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 102 54
Land: Sverige
Kontaktperson: Per Rydberg
E-post: per.rydberg@stockholmshamnar.se
Telefon: +46 8-6702666

Internetadress(er):

Allmän adress: http://stockholmshamnar.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/sthlmhamnar/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41944
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/sthlmhamnar/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41944
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Hamnverksamheter

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Byggnader för RoRo och Livsmedelsverk

Referensnummer: 2018-01224/2.4.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45213000 Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

I Stockholm Norvik Hamn erfordras en Huvudbyggnad för Roro-hamnen. Huvudbyggnad Roro innehåller kontor för 3 rederier med en gemensam vänthall och chaufförstoaletter. Tekniska utrymmen är lokaliserade på den övre våningen. Byggnaden är knapp 600 kvm och består av stålstomme och väggar av sandwichelement.

Det erfordras även en gränskontrollstation där Livsmedelsverket kan utföra sina kontroller för containerhamnen. Byggnaden innefattar personalutrymmen, godsmottagningshallar och inspektionsrum. Tekniska utrymmen är lokaliserade på den övre våningen. Byggnaden är ca 670 kvm. och består av stålstomme och väggar av sandwichelement.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45213000 Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport
45213300 Byggnader för transport
45213310 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport
45213340 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till transport på vatten
45213342 Byggnation av roro-terminal
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norvik, strax norr om Nynäshamn.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I Stockholm Norvik Hamn erfordras en Huvudbyggnad för Roro-hamnen. Huvudbyggnad Roro innehåller kontor för 3 rederier med en gemensam vänthall och chaufförstoaletter. Tekniska utrymmen är lokaliserade på den övre våningen. Byggnaden är knapp 600 kvm och består av stålstomme och väggar av sandwichelement.

Det erfordras även en gränskontrollstation där Livsmedelsverket kan utföra sina kontroller för containerhamnen. Byggnaden innefattar personalutrymmen, godsmottagningshallar och inspektionsrum. Tekniska utrymmen är lokaliserade på den övre våningen. Byggnaden är ca 670 kvm. och består av stålstomme och väggar av sandwichelement.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 30/04/2019
Slut: 30/10/2020
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/02/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 04/03/2019
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/07/2019
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/01/2019