Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 25189-2020

17/01/2020    S12    Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Програмиране и софтуерни консултантски услуги

2020/S 012-025189

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 002-002644)

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Венцислав Кръстев — експерт в дирекция СРПУЕ
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/349

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища

II.1.2)Основен CPV код
72200000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва разработването и внедряването на интегрирана информационна платформа, която да осигури наблюдение, защита и реакция на измененията на съпътстващата среда по отношение на замърсяване вследствие разливи на нефтопродукти, което ще доведе до по-голяма предвидимост и безопасност на пристанищната дейност и водния транспорт, да предоставя данни в зависимост от определените чрез анализ параметри и да сигнализира при настъпили събития, които са идентифицирани като рискови, да осигурява възможност за цялостно наблюдение, проследяване на източниците на нефтени разливи и да спомогне за създаване на възможности за борба с разливите. В предмета на поръчката е предвидено също така интеграция на платформата с идентифицираните ИТ системи и/или надграждането им, както и обучаването на потребители на възложителя за работа с нея. Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат, са посочени в техническото задание, неразделна част от настоящата документация

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/01/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 002-002644

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 06/02/2020
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 20/02/2020
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Вместо:
Дата: 28/06/2020
Да се чете:
Дата: 18/08/2020
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 07/02/2020
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 21/02/2020
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

В публикуваната в профила на купувача техническа спецификация към обществената поръчка (на стр. 81 и 82) липсват минимални като обем текстове от реално утвърдения от възложителя документ. Горният пропуск се е получил при конвертиране на документа от Word формат във PDF формат. В тази връзка възложителят публикува коректната техническа спецификация към документацията за участие.

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.