Építési beruházás - 25413-2022

Submission deadline has been amended by:  258546-2022
18/01/2022    S12

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 012-025413

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 18055342242
Postai cím: Szentkirályi Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 13275972
Fax: +36 13180507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ppke.hu
A felhasználói oldal címe: http://ppke.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001712832021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001712832021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: oktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

PPKE "Bródy projekt" generálkivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001712832021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés alapján "A Pázmány Péter Katolikus Egyetem "Bródy projekt" megvalósításához kapcsolódó építési beruházás generálkivitelezési feladatok ellátása"

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 26., 28. és 30., Bródy Sándor u. 15.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés alapján "A Pázmány Péter Katolikus Egyetem "Bródy projekt" megvalósításához kapcsolódó építési beruházás generálkivitelezési feladatok ellátása"

A projekt alapvetően 2 épületet megvalósítását öleli fel. A beruházás fő eleme a Szentkirályi utca 26. sz. alatt létesítendő új campus épület, mely az oktatás számára létesül. Vele párhuzamosan kerül átépítésre a Bródy Sándor u. 15. műemléki épület, mely az Egyetem működését támogató központi szervezeti egységek irodái számára készül. A beruházás hatókörébe a Szentkirályi u. 28-30. sz. alatti oktatási épület is beletartozik, mely az új campus épülethez való szerves kapcsolódása miatt kisebb mértékben érintett.

A projektben érintett ingatlanok adatai:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 26. sz. alatt építendő műemléki környezetben létesítendő új oktatási épület, hasznos alapterület: 9944,6 m2

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. sz. alatt felújítandó-átalakítandó védett műemléki épület, hasznos alapterület: 1496,1 m2

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. sz. alatt átalakítandó hasznos alapterület 1306 m2

A projekt elsődleges célja, hogy az Egyetem számára egy olyan új épület kerüljön kialakításra, mely a jelenlegi működés funkcionális igényeit kielégíti (oktatási területet növel). Továbbá cél, hogy a kivitelezéssel érintett épületek az Egyetem Józsefvárosi jelenlétét, továbbá a Pázmány belvárosi campusát erősítsék. Az Egyetem fontosnak tartja, hogy a projekt közvetlen környezete, a valódi történelmi értékek a tervezés során kerüljenek megőrzésre és legyenek megvédve, mindamellett, hogy elvárta a modern és korszerű kialakítást, belső elrendezést, formavilágot és anyaghasználatot.

A generálkivitelezési feladat tartalma az új oktatási épület modern megvalósítása és a meglévő épület műszaki leírás szerinti minőségi műemléki felújítása, továbbá az érintkező meglévő épület szükséges és gazdaságos átalakítása. A megfelelő minőségű megvalósítás érdekében szükséges komplex kiviteli tervek készültek. A feladat részét képezi a beruházás megvalósítása során felmerülő szükséges szakvélemények, engedélyek, hozzájárulások beszerzése, az engedélyekben rögzített, szükséges szakhatósági-. és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések alkalmazása, a közvetlenül kapcsolódó feladatok (pl. a projektben érintett átalakítandó és szomszédos épület(ek) építészeti, statikai és műszaki állapotfelmérése, állapot rögzítése stb.) ellátása, továbbá kiemelten a műemlék épület felújítása az örökségvédelmi- és értékvédelmi szempontok figyelembevétele, illetve a vonatkozó használatbavételi engedélyek megszerzése.

A Projekt keretében fejlesztendő ingatlan védettségei:

- műemléki környezet, azonosító: 18993, Ház ex-lege műemléki környezete

- műemléki környezet, azonosító: 19006, Esterházy-palota és volt Károlyi-palota ex-lege műemléki környezete

- régészeti lelőhely, azonosító: 66284, Üllői út-Mária u.-Kőfaragó u.-Vas u.-Rákóczi út-Múzeum krt.

- Bródy Sándor 15. regisztrált műemlék, azonosító: 15613 [907] Ház

- Szentkirályi u. 28-30 fővárosi védettség alatt áll

A Projekt megvalósítása során az Egyetemet Lebonyolító segíti, továbbá az Egyetem Tervezői művezetéssel segíti a generálkivitelezést.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M/2.1 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó, 300 fő feletti előadóterem megvalósításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M/2.2 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M/2.4 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 29
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. opció S26 mobil lelátó

2. opció S26 S szárny 5. emelet Fit-out

3. opció S26 B szárny 1-4. emelet Fit-out

4. opció S26 2. szintű KNX rendszer kiépítése

5. opció S26 Konyhatechnológia

6. opció B15 Épület befejező munkák

Az opciók lehívásának végső határidejére a szerződéskötéstől számított 90. nap. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdés alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Valamennyi olyan gazdasági szereplőnek (közös ajánlattevőnek, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) szerepelnie kell a névjegyzékben, akik a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fognak végezni. Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés hiánya az ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell. szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, továbbá amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek a következők szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.:

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, ill. az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek a következők szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő nyújtson be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti munkákra vonatkozó igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2)-(3) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

- teljesítés mennyisége;

- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap), helye;

- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;

- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége;

- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat (EKR űrlap);

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság követelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;

- a végzettséget igazoló dokumentumok;

- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata;

- nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakemberek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötésétől a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember esetén az ajánlatkérő az előírt jogosultság meglétét magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakemberek tüntessék fel a kamarai nyilvántartási számukat és a jogosultság megszerzésének időpontját (év/hó/nap).

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatával, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze, kérjük erre figyelemmel benyújtani az önéletrajzot.

Az M/2.1, M/2.2 és M/2.4 alkalmassági követelmények vonatkozásában az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részeként nyújtsák be az ezen alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat (lásd az M/2 pontnál felsorolt csatolandó dokumentumokat, valamint nyilatkozat a bemutatott szakemberekről /EKR űrlap/).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) az alábbi, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciákkal

M/1.1: legalább egy darab összesen legalább 7000 nm méretű közintézmény építésére/felújítására vonatkozó referenciával

M/1.2: legalább egy darab összesen legalább 7000 nm méretű, műemléki környezetben megvalósított magasépítésre vonatkozó referenciával

M/1.3: legalább egy darab összesen legalább 1000 nm méretű, műemléki épület felújítására vonatkozó referenciával

A referenciamunkák közötti átfedés megengedett, de az egyes referenciakövetelményeknek való megfelelés külön-külön legfeljebb két-két referenciamunkával igazolható úgy, hogy M/1.1 és M/1.2 esetén egy referencia minimum 3500 nm, továbbá M/1.3 esetén egy referencia minimum 700 nm méretű kell legyen. Az ajánlatkérő az M/1.2. körében felújítást és új építést is elfogad. Az ajánlatkérő felújítás alatt komplex (külső-belső) felújítást ért.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.1: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott MV-É-M, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;

M/2.2: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott MV-É, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;

M/2.3: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;

M/2.4: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott MV-ÉV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel,

Ha az M/2.1-4 pontokban bemutatott szakember(ek) szerepel(nek) a követelmény szerinti kamarai nyilvántartásban, nem kell végzettséget és az ahhoz szükséges szakmai gyakorlatot igazolni, elég a névjegyzékbe vételt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A kifizetésre a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(9) bekezdés a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § irányadó.

Vonatkozó jogszabályok: Kbt.; Ptk.; Art.; Áfa tv.; Áht.; Ávr.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).

Áfa finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007. évi CXXVII. tv, 142. §).

Az ajánlatkérő 1 db előleg 27 db rész és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja.

Előleg: Kbt. 135. § (7) bekezdés szerinti maximális, 500 000 000,- Forint előleg lehetőségét biztosítja.

Tartalékkeret: a teljes - opciók nélküli - ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított 5%-ának megfelelő összeg.

Kötbérek:

Az ajánlatkérőnek/megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkozói díjból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

Késedelmi kötbér:

Mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj pénzügyi ütermtervében szereplő %-a / naptári nap. Legmagasabb összesített mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. Elérése esetén azonnali hatályú felmondás.

Meghiúsulási kötbér:

Mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a.

Teljes körű jótállás: 36+3 hónap szerződés szerint, mely kezdésének napja: az utolsó használatbavételi engedély határozat kötelezései teljesítés igazolásának kiadása.

Szavatosság a vonatkozó jogszabályok szerint.

Teljesítési bizt.: a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető; a munkaterület átadásától; mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Jótállási biztosíték: a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető; az utolsó használatbavételi engedély határozat kötelezései teljesítés igazolásának kiadásától a jótállási időszak végéig; mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Felelősségbiztosítások:

Az ajánlattevőnek nyertessége esetén a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, építési-szerelési - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő - szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie. A káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre meghatározott biztosítási összeg nem lehet kevesebb, mint a projektérték 5%-a káreseményenként. A biztosítási szerződés felelősségbiztosításra vonatkozó meghatározott kártérítési limit minimuma 950 millió Ft/káresemény. Az ajánlattevő köteles továbbá - saját felelősségének korlátozása nélkül - kizárólag a jelen építési projektre szóló, a szerződéskötéstől a szavatossági időszak lejáratáig terjedő időszakra, Magyarország teljes területére hatályos szolgáltatói felelősségbiztosítási szerződést kötni, kártérítési limit nélkül. A szolgáltatói felelősségbiztosítás kártérítési minimuma 950 000 millió Ft/káresemény. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítások fennállásáról szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződéskötéskor kell bemutatnia.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/02/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/02/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot a felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az EKR használatával. Közbeszerzési dokumentumok letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon

2. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közösen ajánlatot tevőknek ajánlatuk részeként be kell nyújtaniuk az általuk kötött együttműködési megállapodást az alábbi rendelkezések, és a Kbt. szabályai szerint. Ha a közösen ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválik, a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha a bent maradó közös ajánlattevők továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, ill. ezen részeknél az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Ha nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdés, és a 67. § (1) és (4) bekezdés szerint.

5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül. Az ajánlatkérő az ajánlati árat nettó HUF értékben kéri megadni.

6. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. §-a szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR használatával.

7. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az alkalmasság feltételei és azok igazolása.

8. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. előírnak.

10. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

11. Ajánlati kötöttség: 2 hónap = 60 nap.

12. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Az ajánlati ár - fordított arányosítás; szakemberek - egyenes arányosítás. Módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban.

14. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatként az ajánlattevők értékelés keretében bemutatott szakembereinek szakmai tapasztalatát értékeli, az értékelési módszertanban bemutatottak szerint.

15. Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdést alkalmazza az M/2.1 és az M/2.4 alkalmassági követelményben foglalt szakemberek vonatkozásában.

16. Helyszíni bejárás: az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja, helye: 2022. február 8. 14:00 óra, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. Főbejárat. Az ajánlatkérő a helyszínen szóban feltett kérdésekre nem válaszol. Az esetlegesen felmerülő kérdések kizárólag írásban, az EKR-ben kiegészítő tájékoztatás kérés keretében tehetők fel a Kbt. szabályainak betartásával.

17. Az ajánlatkérő az ajánlattétel során műszaki ajánlat benyújtását kéri, mely az ajánlat részét képezi. A műszaki ajánlat benyújtásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, csakúgy, mint ha a részeként megkövetelt, 5 dokumentum bármelyike hiányzik. Az ajánlatkérő a műszaki ajánlat kisebb hibái tekintetében engedi a hiánypótlást. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

18. A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a beruházás mérete, jellege miatt a költséghatékonyság szempontjai nem teszik lehetővé a közbeszerzés részekre bontását. A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, azok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A bontás területe és a bontási munkák szervesen illeszkednek az építéshez, illetőleg a hozzáférések, munkaterületek, építési útvonalak folyamatos biztosítása elengedhetetlen (organizáció). Előbbiek nem teszik lehetővé, hogy a megvalósítás több egymástól független résztvevő kivitelezésében valósuljon meg. A bontási munkák környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásai miatt a kárfelelősség egyetemleges felelősségvállalással, egyértelműen tisztázott és biztosított legyen. Pénzügyileg releváns, hogy csak egy kivitelező esetében biztosítható a költségminimumra törekvés a megbízható minőségbiztosítás mellett, ami további esetleges műszaki kockázatokat is redukál, adott esetben pedig ki is zár.

19. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

20. Az ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

21. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/01/2022