Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 25432-2019

18/01/2019    S13

Бeлгия-Брюксел: Европейска референтна мрежа: Насоки за клинична практика (CPG) и други инструменти в подкрепа на клиничните решения (CDST)

2019/S 013-025432

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 223-509273)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: B232 5/P047
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: sante-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Европейска референтна мрежа: Насоки за клинична практика (CPG) и други инструменти в подкрепа на клиничните решения (CDST)

Референтен номер: SANTE/2018/B3/030
II.1.2)Основен CPV код
85100000 Услуги на здравеопазването
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Общата цел на тази покана за участие в търг е да се предостави помощ на Комисията в подкрепа на ERN и техните доставчици на здравни услуги в процеса по разработка, оценка и изпълнение на Насоки за клинична практика (CPG) и други инструменти в подкрепа на клиничните решения (CDST), като се вземат предвид целите и критериите, определени в контекста на член 12 от Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите в трансграничното здравеопазване, и съответните мерки и процедури за изпълнение. Техническата помощ ще допринесе за изграждане на капацитета на мрежите и членовете им във връзка със задачата да изготвят и спазват висококачествени CPG и други CDST в тяхната област на експертиза.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/01/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 223-509273

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 15/02/2019
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 15/03/2019
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 18/02/2019
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 18/03/2019
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: