W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 26030-2020

20/01/2020    S13    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 013-026030

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl
Tel.: +48 226671704
Faks: +48 226671733

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.zus.pl/

Adres profilu nabywcy: https://www.zus.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparcia

Numer referencyjny: TZ/271/78/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Udzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparcia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 84 464 320.24 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200
72268000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie systemowe IBM (Oprogramowanie) wymienione w pkt 2 wraz z usługami wsparcia (rozumianego jako Usługi dla Programu) oraz wsparcia rozszerzonego, na warunkach i w zakresie określonym w umowie MLC.

2. Zestawienie produktów obejmujących udzielenie licencji na Oprogramowanie:

DB2 V9 for z/OS

DB2 10 for z/OS

DB2 11 for z/OS

DB2 12 for z/OS

Z/OS V2 Base

Z/OS V2 DFSMS dsshsm

Z/OS V2 DFSMS rmm

Z/OS V2 DFSORT

Z/OS V2 HCM

Z/OS V2 RMF

Z/OS V2 SDSF

Z/OS V2 Security Server

Z/OS V2 XL C/C++

CICS TS for z/OS V4

CICS TS for z/OS V5

Enterprise PL/I for z/OS

IBM Compiler for REXX/370

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Zamawiający udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.

W ramach poprzedniej umowy, uprawnienia licencyjne dla Oprogramowania wraz z usługami wsparcia wygasły w dniu 31.12.2019 r. Po tym terminie Zakład nie mógł korzystać z licencji na Oprogramowanie systemowe środowiska mainframe. W celu zapewnienia możliwości przetwarzania danych w środowiskach KSI ZUS i NROI ZUS i realizacji statutowych zadań Zakładu, niezbędne było przedłużenie prawa do korzystania ze wskazanego oprogramowania systemowego IBM.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zamawiający ustalił, że udzielenie licencji na korzystanie z uprawnień licencyjnych do Oprogramowania na okres od dnia 1.1.2020 r. do 31.12.2022 r. może nastąpić wyłącznie przez IBM Corporation, będącej właścicielem praw autorskich do wskazanego Oprogramowania na podstawie ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jedynym podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji na korzystanie z tego Oprogramowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest z kolei Wykonawca IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Żaden inny podmiot, w tym autoryzowany przedstawiciel tego Wykonawcy, tzw. resseler, jak również oddział IBM Corporation z innego państwa, nie dysponuje prawem, ani nie ma możliwości nabycia prawa do dysponowania przedmiotowymi uprawnieniami w celu udzielania Zamawiającemu wymaganych licencji. W konsekwencji żaden inny podmiot, oprócz Wykonawcy IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nie może wykonać przedmiotu zamówienia i udzielić Zamawiającemu wymaganych licencji, a następnie świadczyć względem Zamawiającego usług wsparcia.

Prawa wyłączne firmy IBM Corporation wynikają z przysługujących tej firmie praw autorskich do oprogramowania. Z kolei wyłączność IBM Polska Sp. z o.o. do udzielenia uprawnień licencyjnych wraz z usługą wsparcia w imieniu IBM Corporation, zweryfikowana została przez Zamawiającego i potwierdzona w piśmie IBM Polska Sp. z o.o. została uzgodniona ze spółką matką – IBM Corporation. Usługi wsparcia do licencji na zamawiane Oprogramowanie, są nieodłącznym elementem tego oprogramowania i nie ma możliwości zakupienia uprawnień licencyjnych bez tego wsparcia.

Nie istnieje możliwość nabycia przez Zamawiającego usług wsparcia dla wskazanego Oprogramowania odrębnie od nabycia prawa do korzystania z Oprogramowania w formie licencji.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie doszło do celowego zawężenia parametrów zamówienia i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, które byłoby możliwe do zastosowania dla zaspokojenia potrzeby zakupowej Zamawiającego.

Zamawiający dokonał analizy występujących na rynku rozwiązań w tym zakresie i stwierdził, że rozwiązania, które teoretycznie mogłyby być rozważane jako alternatywne, nie są obiektywnie możliwe do wprowadzenia, gdyż ich ewentualne wdrożenie wymagałoby wymiany posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej (serwery mainframe) oraz całej warstwy aplikacyjnej systemów KSI ZUS i NROI ZUS. Taka zamiana oprogramowania systemowego środowiska mainframe jest w Zakładzie niewykonalna, zarówno z przyczyn technicznych, organizacyjnych i sprzętowych, jak również niewspółmiernych kosztów, których poniesienia by ona wymagała.

W 2016 r. Zakład podjął próbę zweryfikowania możliwości udzielenia zamówienia na oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe w trybie konkurencyjnym. W tym celu przeprowadził dialog techniczny, w wyniku którego uzyskał...

Ciąg dalszy w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 234-573705
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IBM Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Krakowiaków 32
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-255
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 92 771 075.76 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Propozycje rozwiązań, które albo nie były przedmiotem dialogu bądź też wskazywały na brak sensownej alternatywy dla oprogramowania z/OS (IBM).

Oceniając istnienie rozsądnego rozwiązania alternatywnego lub rozwiązania zastępczego Zamawiający miał jednocześnie na uwadze kluczowe znaczenie użytkowanego obecnie oprogramowania systemowego środowiska Mainframe oraz usług wsparcia dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz wypełniania ustawowych obowiązków nałożonych na Zamawiającego m.in. ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym funkcjonowania systemu KSI oraz NROI. Powyższe powoduje, że Zakład nie może dokonywać zakupów rozwiązań niezweryfikowanych, odnośnie których istnieje jedynie teoretyczna możliwość ich wdrożenia, obarczona przy tym znacznym ryzykiem niepowodzenia, gdzie nawet podmiot je oferujący nie daje gwarancji ich poprawnego działania.

Zatem, zgodnie z wiedzą pozyskaną przez Zamawiającego, nie istnieje rozsądne rozwiązanie równoważne (alternatywne, zastępcze), które mogłoby zastąpić oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe będące przedmiotem zamówienia i tym samym wyłączyć konieczność zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.

Ponadto w 2017 r. Zakład przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie uprawnień licencyjnych do oprogramowania systemowego środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparcia” (TZ/271/75/17). W przedmiotowym postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 22.12.2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Nadmienić należy, że Zakład przewidział w tym postępowaniu możliwość składania ofert równoważnych, a mimo to oferty takie nie zostały złożone. Zatem, Zamawiający stosując tryb konkurencyjny zweryfikował rynek uprawnień licencyjnych do oprogramowania systemowego środowiska Mainframe ze skutkiem negatywnym, potwierdzając, że nie istnieją inni wykonawcy mogący zaoferować i zrealizować dostawę licencji i usług wsparcia dla oprogramowania systemowego środowiska Mainframe analogicznego do objętego przedmiotem zamówienia, zarówno w formule dostawy licencji i świadczenia usług wsparcia dla obecnie eksploatowanego oprogramowania systemowego środowiska Mainframe, jak i w formule rozwiązania równoważnego.

Zamawiający w dniu 12.7.2019 r. opublikował na stronie internetowej rozeznanie rynku pn. „Udzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparcia w okresie 36 miesięcy”. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła jedna propozycja, którą przedstawił IBM Polska Sp. z o.o. W związku z powyższym uznać należy, że sytuacja faktyczna i prawna w zakresie możliwości udzielenia licencji na oprogramowanie systemowe środowiska Mianframe wraz ze świadczeniem usług wsparcia nie uległa zmianie od 2017 r.

Wynik przeprowadzonego w 2017 r. w trybie konkurencyjnym postępowania, jak również zgromadzone przez Zamawiającego w toku dialogu technicznego oraz badania rynku informacje, potwierdzają, że niemożność wykonania zamówienia przez inny podmiot ma charakter nieprzezwyciężalny, a Wykonawca IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest jedynym podmiotem mogącym wykonać przedmiotowe dostawy i usługi, zarówno z uwagi na przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych przysługujących IBM Corporation, jak również z uwagi na fakt, że na rynku nie istnieją rozsądne rozwiązania równoważne, które odpowiadałyby potrzebom i wymogom Zamawiającego i były możliwe do wdrożenia. Względem przedmiotu zamówienia nie istnieje bowiem żadne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, które mogłoby zostać dodatkowo uznane za rozsądne, zarówno pod względem technicznym, ekonomicznym, możliwości wykonania w czasie, organizacyjnym, czy wreszcie zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym prawidłowości i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji i danych kilkudziesięciu milionów obywateli RP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2020