W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 26040-2020

20/01/2020    S13    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Serwery

2020/S 013-026040

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Badań Medycznych
Adres pocztowy: Stanisława Moniuszki 1A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-014
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gorzoch
E-mail: zp@abm.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://abm.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa macierzy, serwerów, innych urządzeń i systemów w ramach projektu pn. „Wyposażenie Agencji Badań Medycznych w sprzęt IT na rok 2019"

Numer referencyjny: 5/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

I. Część 1 - dostawa serwerów i macierzy – grupa I (wraz z usługą wdrożenia, wsparcia i instruktażu), w skład których wchodzi:

a) 3 szt. - Serwerów dla systemu wirtualizacyjnego z oprogramowaniem;

b) 1 szt. - Macierz dyskowa wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym;

c) Dedykowane urządzenie do realizacji i odtwarzania kopii zapasowych (backup) wraz z niezbędnym oprogramowaniem;

d) Niezbędne wyposażenie i oprogramowanie dodatkowe;

e) 2 szt. - Przełączników sieciowych.

II. Część 2 - dostawa serwerów i macierzy – grupa II

W skład których wchodzi:

a) 2 szt. - Serwerów dla systemu wirtualizacyjnego z oprogramowaniem;

b) 1 szt. - Macierz dyskowa wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym.

III. Część 3 - dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – 2 szt.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 648 824.85 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów i macierzy - grupa I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233141
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

I. Część 1 - dostawa serwerów i macierzy – grupa I (wraz z usługą wdrożenia, wsparcia i instruktażu), w skład których wchodzi:

a) 3 szt. - Serwerów dla systemu wirtualizacyjnego z oprogramowaniem;

b) 1 szt. - Macierz dyskowa wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym;

c) Dedykowane urządzenie do realizacji i odtwarzania kopii zapasowych (backup) wraz z niezbędnym oprogramowaniem;

d) Niezbędne wyposażenie i oprogramowanie dodatkowe;

e) 2 szt. - Przełączników sieciowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności sprzętów (grupa I) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności sprzętów (grupa II) / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla wszystkich sprzętów / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów i macierzy - grupa II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233141
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

II. Część 2 - dostawa serwerów i macierzy – grupa II

W skład których wchodzi:

a) 2 szt. - Serwerów dla systemu wirtualizacyjnego z oprogramowaniem;

b) 1 szt. - Macierz dyskowa wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności sprzętów (grupa I) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności sprzętów (grupa II) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla wszystkich sprzętów / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 - dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – 2 szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

III. Część 3 - dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 165-404477
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5/2019
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa serwerów i macierzy – grupa I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Statim Integrator Sp. z o.o. sp. K. z
Adres pocztowy: ul. Głogowska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-743
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@statim.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 840 240.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 984 992.12 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5/2019
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa serwerów i macierzy - grupa II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Statim Integrator Sp. z o.o. sp. K.
Adres pocztowy: ul. Głogowska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-743
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@statim.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 389 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 628 320.17 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5/2019
Część nr: 3
Nazwa:

Część 3 - dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – 2 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Statim Integrator Sp. z o.o. sp. K.
Adres pocztowy: ul. Głogowska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-743
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@statim.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 35 512.56 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu (na zasadach określonych w rozdziale XI SIWZ) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 9. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI - Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2020