Услуги - 26536-2021

20/01/2021    S13

Бeлгия-Брюксел: Осигуряване на нанотехнологии за данни за пазара за подобряване на прозрачността

2021/S 013-026536

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 238-587102)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, RTD — Research and Innovation, RTD.F.4 — Materials for Tomorrow
Пощенски адрес: Espace Orban (ORBN), Square Frère-Orban 8
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: rtd-call-for-tenders@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на нанотехнологии за данни за пазара за подобряване на прозрачността

Референтен номер: RTD/2020/OP/0008
II.1.2)Основен CPV код
73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Проучването относно нанотехнологиите/наноматериалите има за цел да предостави нов набор от данни от периода 2017—2020 г. в базата данни NanoData в ЕС. Това проучване ще доразвие предишното проучване на NanoData, което се проведе през 2013—2017 г., данните от които в момента се на разположение на интернет страницата на EUON.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/01/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 238-587102

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 20/01/2021
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 22/02/2021
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 22/01/2021
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 24/02/2021
Местно време: 15:00
VII.2)Друга допълнителна информация: