Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 26536-2021

20/01/2021    S13

België-Brussel: Het verstrekken van marktgegevens over nanotechnologie om de transparantie te verbeteren

2021/S 013-026536

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 238-587102)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, RTD - Research and Innovation, RTD.F.4 - Materials for Tomorrow
Postadres: Espace Orban (ORBN), Square Frère-Orban 8
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: rtd-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het verstrekken van marktgegevens over nanotechnologie om de transparantie te verbeteren

Referentienummer: RTD/2020/OP/0008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderzoek naar nanotechnologie/nanomaterialen is bedoeld om een nieuwe reeks gegevens uit de periode 2017-2020 in de NanoData-databank van de EUON op te nemen. Deze studie is een vervolg op het vorige NanoData-onderzoek dat plaatsvond in 2013-2017 en waarvan de gegevens momenteel beschikbaar zijn op de EUON-website.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 238-587102

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 20/01/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 22/02/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 22/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 24/02/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: