Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 26733-2019

18/01/2019    S13

България-София: Услуги, свързани с анализи

2019/S 013-026733

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 031901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 251
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Аврамов
Електронна поща: k.avramov@eea.government.bg
Телефон: +359 29559798
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/porachki-18
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците

II.1.2)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“. В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективен организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията (92/43/ЕИО)“; Обособена позиция № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Дир. за птиците (2009/147/ЕО)“; Обособена позиция № 3: Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир за птиците.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 7 800 250.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Територия на Р. България, без морските пространства.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Етап 1:

Дейност 1: Преглед на постъпилите бележки. по оценките и данните от предходното докладване;

Дейност 2.: Преглед, систематизиране и първичен анализ на налични данни и информация;

Дейност 3.: Проучване на опита и добрите практики, по отношение на мониторинга и докладването в държави членки на ЕС;

Дейност 4.: Преглед на наличните методики за мониторинг, картиране и за оценка на състоянието на целевите обекти. Анализ на ефективността и ефикасността на налични методиките за мониторинг, прилагани към „редки“ видове и видове със скрит начин на живот;

Дейност 5.: Изготвяне на национална концепция за мониторинг;

Дейност 6.: Организиране на експертна работна група и обсъждане на националната концепция за мониторинг;

Дейност 7.: Описан в Техническата спецификация.

Етап 2, включващ дейности № 2, 9, 10.

Етап 3, включващ дейности № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Етап 4, включващ дейности № 18, 19, 20.

Всички дейности са детайлно описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: „Професионална компетентност на персонала“ / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16M1OP002-3.003-0001, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез ОПОС

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 164-338212
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3683
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Консорциум Енвимон
Национален регистрационен номер: 177296634
Пощенски адрес: гр. София 1408, ул. „Димитър Манов“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1408
Държава: България
Електронна поща: b.karakushev@portfoliopm.eu
Телефон: +359 0894511923
Факс: +359 0894511923
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 7 800 250.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 7 800 250.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ №18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/01/2019