Услуги - 26937-2017

25/01/2017    S17

Иcпaния-Аликанте: Осигуряване на услуги, свързани с банкови и разплащателни карти

2017/S 017-026937

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante (Alicante)
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: Procurement@euipo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2148
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на услуги, свързани с банкови и разплащателни карти.

Референтен номер: AO/026/16.
II.1.2)Основен CPV код
66100000 Услуги в областта на банковото и застрахователно дело
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поканата за участие в търг е свързан с търговските банки или доставчиците на платежни услуги от Европейския съюз за предоставяне на банкови услуги за обработка на входящите и изходящите плащания и услуги по разплащателни карти.

Процедурата по обществена поръчка е разделена на следните 3 партиди:

— партида 1: банкови услуги за входящи платежни транзакции,

— партида 2: банкови услуги за изходящи платежни транзакции,

— партида 3: услуги по разплащателни карти.

Целта на тази покана за участие в търг е сключването на до 5 рамкови договора за всяка от партидите 1 и 2, и 1 рамков договор за партида 3. Тези рамкови договори ще бъдат с първоначална продължителност от 1 година, плюс 4 възможни подновявания от по 1 година всяко, за максимална продължителност от 5 години.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 075 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Банкови услуги за входящи платежни транзакции

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66110000 Услуги в областта на банковото дело
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES ESPAÑA
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта е избор на няколко изпълнители (банки и/или доставчици на платежни услуги), които предоставят услуги, свързани с входящи и изходящи платежни транзакции, които Службата трябва да извърши, включително плащане с кредитни карти.

Тази партида се отнася до банкови услуги за входящи платежни транзакции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност на сумата е базирана на прогнозния брой транзакции от 383 000 EUR за 5 години.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Банкови услуги за изходящи платежни транзакции

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66110000 Услуги в областта на банковото дело
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES ESPAÑA
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поканата за участие в търг е свързан с търговските банки или доставчиците на платежни услуги от Европейския съюз за предоставяне на банкови услуги за обработка на входящите и изходящите плащания и услуги по разплащателни карти.

Тази партида се отнася до банкови услуги за изходящи платежни транзакции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 675 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност на сумата е базирана на прогнозния брой транзакции от 111 000 EUR за 5 години.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по разплащателни карти

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66110000 Услуги в областта на банковото дело
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES ESPAÑA
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поканата за участие в търг е свързан с търговските банки или доставчиците на платежни услуги от Европейския съюз за предоставяне на банкови услуги за обработка на входящите и изходящите плащания и услуги по разплащателни карти.

Тази партида се отнася до услуги по разплащателни карти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност на сумата е базирана на прогнозния брой транзакции от 370 000 EUR за 5 години.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години: Спазвайки своите финансови правила, службата ще издава покана за участие в търг, свързана с банкови услуги, на всеки 5 години.
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/02/2017
Местно време: 13:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/02/2017
Местно време: 11:00
Място:

В помещенията на службата на Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ИСПАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да изпрати до 2-ма представители. Службата трябва да бъде информирана по факс на +34 96 513 85 00 или по електронна поща до procurement@euipo.europa.eu за имената и номерата на документите за самоличност на посетителите преди 24.2.2017 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация, изменения или отговори на въпроси по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/01/2017