W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 27898-2020

21/01/2020    S14    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Stacje robocze

2020/S 014-027898

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL911
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-629
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grodek Ewa
E-mail: zam@sgsp.edu.pl
Tel.: +48 225617694
Faks: +48 228330724

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sgsp.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa stacji roboczych z licencjami na oprogramowanie inżynierskie do przetwarzania danych 2D oraz 3D z oprzyrządowaniem oraz serwera wraz z licencjami

Numer referencyjny: PN 17/19
II.1.2)Główny kod CPV
30214000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego o parametrach technicznych, funkcjonalnych oraz użytkowych szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagane parametry sprzętu”.

Wymagania zamawiającego określone w załączniku nr 1 mają charakter wymagań minimalnych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części – zgodnie z poniższym wykazem:

Część 1: stacje robocze stacjonarne z licencjami na oprogramowanie inżynierskie do przetwarzania danych 2D oraz 3D z oprzyrządowaniem (10 szt.);

Część 2: stacje mobilne (laptop) z licencjami na oprogramowanie inżynierskie do przetwarzania danych 2D oraz 3D z oprzyrządowaniem (2 szt.);

Część 3: projektor multimedialny (1 szt.);

Część 4: serwer wraz z oprogramowaniem (1 szt.).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 25 255.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwer wraz z opogramowaniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z oprogramowaniem (1 szt.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 168-410320
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Serwer wraz z oprogramowaniem (1 szt.)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eugeniusz Sienicki Giga Multimedia
Adres pocztowy: Włodarzewska 65b
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-384
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 255.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 65 915.70 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/ +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2020