Services - 27939-2022

18/01/2022    S12

Denmark-Copenhagen: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 012-027939

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Banedanmark
National registration number: 18632276
Postal address: Carsten Niebuhrs Gade 43
Town: København V
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1577
Country: Denmark
Contact person: Nils Manfred Samuel Sjö
E-mail: NMSS@BANE.dk
Telephone: +45 21205985
Internet address(es):
Main address: https://www.bane.dk/
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Assessor/NoBo til Signalprogrammet

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

I 2009 traf det danske Folketing beslutning om at bevilge 18 000 000 000 DKK til en total fornyelse frem til 2023 af signalsystemerne på det danske jernbanenet (Signalprogrammet). Fornyelsen sker både på fjern- og regionalbaner, hvor signalsystemet ERTMS etableres, og på S-togslinjerne i København med CBTC-teknologi. For at opfylde krav fastsat i lovgivning offentliggjorde Banedanmark i 2009 en udbudsbekendtgørelse og indgik efterfølgende en rammeaftale til brug for Signalprogrammet om bistand som sikkerhedsassessor og bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet. Det fremgik af udbudsbekendtgørelsen, at rammeaftalens anslåede værdi var mellem 50 000 000 DKK og 100 000 000 DKK.

I 2018-2019 blev Signalprogrammet genstand for en grundlæggende replanlægning som følge af uforudsete omstændigheder og forventes nu afsluttet i 2030.Denne bekendtgørelse omhandler den indgåede ændring af rammeaftalen efter replanlægningen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 235 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71630000 Technical inspection and testing services
71631000 Technical inspection services
71631470 Railway-track inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0 Danmark
II.2.4)Description of the procurement:

Der henvises til afsnit II.1.4. ovenfor.

Som beskrevet indgik Banedanmark i 2009 en rammeaftale med en leverandør (se afsnit V.2.3) med henblik på at overholde krav fastsat i lovgivning om at have en uafhængig assessor og et uafhængigt bemyndiget organ (såkaldt NoBo) tilknyttet Signalprogrammet. Formålet med rammeaftalen er for det første, at leverandøren som assessor bedømmer signalsystemets egnethed til at opfylde de sikkerhedskrav, der stilles til det, til brug for Banedanmarks ansøgninger om ibrugtagningstilladelser af Signalprogrammets rollouts. Formålet med rammeaftalen er for det andet, at leverandøren som NoBo verificerer, at de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSIer) overholdes i Signalprogrammet.

Som nævnt fremgik det af udbudsbekendtgørelsen, at rammeaftalens anslåede værdi var mellem 50 000 000 DKK og 100 000 000 DKK. Banedanmark har nu i medfør af ændringsregimet i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89, stk. 1, litra c, indgået en tillægsaftale med leverandøren om at udvide den anslåede ramme for rammeaftalen med 135 000 000 DKK, således at den nye anslåede værdi herefter er blevet 235 000 000 DKK. Ændringen blev ikke indgået og underskrevet med leverandøren før udløbet af perioden på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (se bekendtgørelse 2021/S 159-421344) blev offentliggjort, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud.

Ændringen er blevet nødvendig som følge af, at replanlægningen af Signalprogrammet har medført en ny tidsplan, således at Signalprogrammet nu først forventes afsluttet i 2030 og ikke i 2023 som forventet i 2009. Da Banedanmark er forpligtet til at have en uafhængig assessor og en uafhængig NoBo tilknyttet Signalprogrammet, vil Banedanmark have behov for at indkøbe disse ydelser i resten af programmets levetid. Der er derfor behov for at udvide rammeaftalens anslålede værdi ifølge udbudsbekendtgørelsen, hvoraf en stor del af de erlagte omkostninger til har måttet gå til at etablere domæneviden om de danske projekter i Signalprogrammet, dokumentation og processer hos programmets leverandører samt etablere samarbejde med leverandørernes assessorer og NoBos.

Banedanmark anser, at behovet for ændringen og udvidelsen af beløbsrammen er opstået som følge af omstændigheder, som en omhyggelig ordregiver ikke kunne forudse på tidspunktet for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, ligesom Banedanmark også anser, at den påtænkte ændring af rammeaftalen ikke ændrer rammeaftalens overordnede karakter og ydelserne omfattet af denne, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89, stk. 1, litra c, i) og ii). Der henvises til afsnit IV.1.1.

II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Et antal medordregivere kunne inden 1. juli 2013 tilkendegive, at de ville bestille assessor/NoBo-ydelser under rammeaftalen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

2014-DK-TM-0300 – ”Retrofitment of vechicles with ERTMS baseline 3 – level 2”

2014-DK-TM -0183-W – “ERTMS Trackside deployment along the section Copenhagen H – Køge Nord – Ringsted in East Denmark”

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Signalprogrammet blev i 2018-2019 genstand for en grundlæggende replanlægning som følge af uforudsete omstændigheder og forventes nu afsluttet i 2030 og ikke i det oprindelige 2023. Banedanmark anser, at behovet for ændringen og udvidelsen af beløbsrammen er opstået som følge af omstændigheder, som en omhyggelig ordregiver ikke kunne forudse på tidspunktet for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89, stk. 1, litra c, i. At installere et IT-baseret signalsystem på et landsdækkende jernbanenet har således i praksis har vist sig at være forbundet med en uforudset kompleksitet og ført til, at sidste rollout nu som nævnt forventes i 2030. Det bemærkes i den forbindelse, at Danmark er det første land, der foretager en landsdækkende udskiftning af signalsystemerne til signalsystemet ERTMS. Disse uforudsigelige forsinkelser i Signalprogrammet nødvendiggør samtidig en ændring af nærværende rammeaftale.

Banedanmark anser desuden, at den indgåede ændring og udvidelse af beløbsrammen for rammeaftalen ikke ændrer rammeaftalens overordnede karakter og ydelserne omfattet af denne, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89, stk. 1, litra c, ii. Der er tale om de samme ydelser som beskrevet i rammeaftalen og den oprindelige udbudsbekendtgørelse. Samlet set vurderer Banedanmark, at den indgåede ændring af rammeaftalen og hermed tildeling af de resterende ydelser til leverandøren uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er tilladt, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89, stk. 1, litra c.

Ibrugtagningstilladelser til rollouts beror på assessors/Nobo’s vurderinger, og det vil på forskellig måde kunne påvirke fremdriften af Signalprogrammet yderligere negativt, såfremt man ikke kan fortsætte det eksisterende kontraktforhold frem til Signalprogrammets afslutning som forudsat. Der er igennem kontraktens løbetid opbygget et betydeligt teknisk og faktuelt kendskab til netop det danske Signalprogram hos nuværende assessor/Nobo, som vil gå tabt, hvis aftalen med den nuværende leverandør ikke kan fortsætte. Et assessor/NoBo-skifte på nuværende tidspunkt vil være forbundet med et direkte videnstab og i tilknytning hertil en betydelig meromkostning til genopbygning af domæneviden og samarbejde med en ny aktør.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 159-421344
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Assessor/NoBo til Signalprogrammet

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ricardo Certification Denmark ApS
National registration number: 36893885
Postal address: Høffdingsvej 34
Town: Valby
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2500
Country: Denmark
Internet address: https://ricardo.com/
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ricardo EMEA Limited
National registration number: 09461485
Postal address: Shoreham Technical Centre, Old Shoreham Road
Town: Shoreham-by-Sea
NUTS code: UKJ South East (England)
Postal code: BN45 5FG
Country: United Kingdom
Internet address: https://ricardo.com/
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ricardo Plc
National registration number: 222915
Postal address: Shoreham Technical Centre, Old Shoreham Road
Town: Shoreham-by-Sea
NUTS code: UKJ South East (England)
Postal code: BN45 5FG
Country: United Kingdom
Internet address: https://ricardo.com/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 100 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 235 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Det i pkt. II.1.7. angivne beløb er den anslåede værdi af rammeaftalen fra 2009 til 2030. Banedanmark er ikke ved at angive dette anslåede beløb forpligtet til at indkøbe ydelser hos leverandøren svarende til dette beløb.

Med hensyn til pkt. V.2.1. angiver den anførte dato, hvilken dato ændringen blev indgået. Ændringen blev ikke indgået og underskrevet med leverandøren før udløbet af perioden på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed blev offentliggjort, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud.

Det i pkt. V.2.4. først angivne beløb er den anslåede værdi af rammeaftalen indeholdt i udbudsbekendtgørelsen fra 2009. Det andet angivne beløb er den samlede anslåede værdi i perioden 2009 til 2030.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Den ordregivende myndighed har opnået enighed om en ændringsaftale med den i afsnit V.2.3) nævnte leverandør. For klagefrister henvises til Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/01/2022