W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 27940-2020

21/01/2020    S14    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa

2020/S 014-027940

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres pocztowy: ul. Księżycowa 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Tel.: +48 222299931
Faks: +48 222299933

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpr.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadania

Numer referencyjny: ZP/14/X/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48131000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 024 213.30 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

— baza danych kart podejść nawigacyjnych obszaru obejmującego swoim zasięgiem Europę (VFR) oraz IFR – Europę, Basen Morza Śródziemnego, Afrykę Północną, Europę Wschodnią, Europe Środkową oraz Bliski Wschód wraz z aktualizacjami,

— baza danych kart podejść nawigacyjnych obszaru obejmującego swoim zasięgiem Europę (VFR) oraz IFR – Europę, Basen Morza Śródziemnego, Afrykę Północną, Europę Wschodnią, Europe Środkową oraz Bliski Wschód wraz z aktualizacjami,

— baza danych kart podejść nawigacyjnych obszaru obejmującego swoim zasięgiem Europę Wschodnią i Niemcy (VFR) oraz IFR wraz z aktualizacjami,

— baza danych kart podejść nawigacyjnych obszaru obejmującego swoim zasięgiem Europę (VFR) wraz z aktualizacjami,

— program do obliczeń wyważenia śmigłowca EC 135 P2+ oraz EC 135 P3,

— program do planowania lotów VFR do użycia jako pomoc w planowaniu i nawigowaniu w lotach VFR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 10 000,00 PLN.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

— licencja i aktualizacja bazy NavData dla samolotu P180 Piaggio Avanti (Universal Avionics) wraz z aktualizacją deklinacji magnetycznej,

— bazy NavData oraz mapy IFIS dla samolotu P180 Piaggio Avanti II (Rockwell Collins) wraz z aktualizacją deklinacji magnetycznej,

— licencja i aktualizacja systemu EGPWS oraz deklinacji magnetycznej dla samolotu P180 Piaggio Avanti II.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 1 000,00 PLN.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

— aktualizacja bazy danych nawigacyjnych oraz deklinacji magnetycznej, przeznaczonych dla śmigłowców EC 135 P2+ obejmujących obszar zawierający się w wielokącie o następujących koordynatach: 54N05E, 57N25E, 47N06E, 47N25E,

— aktualizacja bazy danych przeszkód obejmujących swoim zasięgiem teren Polski na śmigłowcach EC 135 P2+ i P3 oraz w symulatorze FTD-EC135P2+ Level 3,

— aktualizacja bazy danych nawigacyjnych obejmujących swoim zasięgiem teren Polski oraz krajów ościennych, na śmigłowcach EC 135 P2+ i P3 oraz w symulatorze FTD-EC135P2+ Level 3,

— roczna licencja na użytkowanie wraz z aktualizacją map współpracująca z awioniką do statków powietrznych zabudowanych na EC 135 P2+, EC 135 P3 jak i symulatora lotu FTD-EC135P2+ Level 3 oraz PC, obejmujących swoim zasięgiem teren Polski uwzględniająca aktualne poprawki deklinacji magnetycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 25 000,00 PLN.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

— licencja i aktualizacja bazy danych nawigacyjnych w formacie ARINC 424-16 współpracująca z symulatorem EC 135 FTD-EC135P2+ Level 3 dla obszaru obejmującego swoim zasięgiem teren Polski.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 1 000,00 PLN.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

— aktualizacja baz danych dla 4 śmigłowców EC 135 P3 wyposażonych w urządzeniach Dual GTN Seri 750:

dostawa oprogramowania symulatora Moving Mapy stanowiącego odzwierciedlenie Moving Mapy awioniki użytkowanych śmigłowców EC 135 P3. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość aktualizacji punktów użytkownika (takich jak: miejsca do lądowania, przeszkody, pozostałe informacje zwiększające świadomość sytuacyjną), ikon użytkownika oraz danych nawigacyjnych w celu weryfikacji przed eksportem do awioniki śmigłowca.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 1 000,00 PLN.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

— roczna licencja i aktualizacja bazy danych NavData, Obstacle, SafeTaxi, Airport Directory, Terrain, Electronic Charts w formacie zgodnym z Garmin G3X Touch dla obszaru obejmującego swoim zasięgiem teren Europy. Dla Garmin GNC 255 oraz Garmin GTR 225: Frequency Data po 3 aktualizacje roczne,

— aktualizacja baz danych dla 2 śmigłowców Robinson44 Raven wyposażonych w urządzenia Garmin GTN650,

— roczna licencja i aktualizacja bazy danych NavData, Obstacle, SafeTaxi, BaseMap, Terrain, Electronic Charts w formacie zgodnym z Garmin GTN650 dla obszaru obejmującego swoim zasięgiem teren Europy (Polska i kraje ościenne z wyłączeniem Białorusi oraz Ukrainy),

— roczna licencja i aktualizacja bazy danych NavData, Terrain w formacie zgodnym z Aspen Avionics EFD1000, EFD500 dla obszaru obejmującego swoim zasięgiem teren International.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 1 000,00 PLN.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 216-529393
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT-Com Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. kard. St. Wyszyńskiego 7F lok. 20
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 485 365.85 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 421 140.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT-Com Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. kard. St. Wyszyńskiego 7F lok. 20
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 59 349.59 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 950.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT-Com Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. kard. St. Wyszyńskiego 7F lok. 20
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 763 739.84 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 809 720.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT-Com Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. kard. St. Wyszyńskiego 7F lok. 20
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 73 821.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT-Com Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. kard. St. Wyszyńskiego 7F lok. 20
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 43 252.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 47 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Zakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT-Com Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. kard. St. Wyszyńskiego 7F lok. 20
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-530
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 59 837.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 59 700.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2020