Roba - 28414-2019

21/01/2019    S14

Hrvatska-Zagreb: Magneti

2019/S 014-028414

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Martina Pavić
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606041
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava opreme – Suhi (“cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (‹10mK)

Referentni broj: 011V-PMF/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31630000 Magneti
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava opreme: Suhi (“cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (<10mK). Moderni 'state-of-the-art' supravodljivi magnet od 16T ili više koristit će se u svrhu opremanje Laboratorija za niske temperature i jaka magnetska polja pri FO, PMF, u svrhu proširivanje kapaciteta i znanstvenih istraživanja kvantnih doprinosa u magnetotransportnim svojstvima novih nano- i drugih materijala, a nabavlja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0013, pod nazivom: CeNIKS – Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 9 399 500.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31630000 Magneti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fizički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava opreme: Suhi (“cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (<10mK). Moderni 'state-of-the-art' supravodljivi magnet od 16T ili više koristit će se u svrhu opremanje Laboratorija za niske temperature i jaka magnetska polja pri FO, PMF, u svrhu proširivanje kapaciteta i znanstvenih istraživanja kvantnih doprinosa u magnetotransportnim svojstvima novih nano- i drugih materijala, a nabavlja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.02.0013, pod nazivom: CeNIKS – Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10 bodova (10 %)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentost i kohezija, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020

II.2.14)Dodatni podaci

Ugovor se treba izvršiti najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana uplate sredstava na ime avansa (predujma).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 170-386452
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Nabava opreme – Suhi (“cryofree”) supravodljivi magnet 16 T s dilucijskim hladnjakom (‹10mK)

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
08/01/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Ansar-analitika d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 12100614190
Poštanska adresa: Šestinski dol 99a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ansar@ansar-analitika.hr
Telefon: +385 17980857
Telefaks: +385 13745690
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 9 416 580.94 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 9 399 500.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Nezadovoljna strana ima pravo izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA (www.dkom.hr).

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, te se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Ostala ustrojstvena jedinica za nabavu (Ured nabave)
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606041
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/01/2019