Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 28681-2023

Submission deadline has been amended by:  50672-2023
16/01/2023    S11

Polen-Gorzów Wielkopolski: Erdgas

2023/S 011-028681

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Dekerta 1
Ort: Gorzów Wlkp.
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Podgórny
E-Mail: krzysztof.podgorny@szpital.gorzow.pl
Telefon: +48 957827122
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://szpital.gorzow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: DZPU.2632.05.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ50) na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
65210000 Gasversorgung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji w okresie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 01.04.2023r.) do 31.03.2024r., o łącznym prognozowanym wolumenie 24 775 600 kWh. Wykonawca zobowiązany będzie do: zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego (Odbiorcy) umowy kompleksowej właściwemu OSD w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanym terminie jest skuteczne wygaśnięcie obowiązującej umowy oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP.

3.spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego.

II. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD).

III. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy PZP – Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych (a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność).Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.3 SWZ, wymagane od wykonawcy obejmują:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy PZP i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5. Ważną Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

6. Ważną Koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca posiada ważną Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w SWZ - Projekt umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - implementacja art. 27 ust. 3

dyrektywy 2014/24/UE.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 10:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2023 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Szczegółowe informacje dotyczące składanych dokumentów znajdują się w SWZ opublikowanej na stronie postępowania https://ezamowienia.gov.pl.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub SWZ, do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę (w tym wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

4. Wykonawca składa ofertę na:

a) formularzu oferty - załącznik nr 1 do SWZ;

b) formularzu cenowym - odpowiednio wypełniony dla danego pakietu - załącznik nr 2.1 , 2.2, 2.3 do SWZ.

3. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć:

a) oświadczenie ESPD – załącznik nr 4 do SWZ (wraz z oświadczeniami ESPD wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy);

b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (odpowiednie pełnomocnictwa) – jeżeli dotyczy;

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia – jeżeli dotyczy;

d) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP - załącznik nr 9 do SWZ – dot. wykonawców występujących wspólnie – jeżeli dotyczy;

e) dowód wadium wniesionego w formie niepieniężnej lub potwierdzenie wniesienia wadium (przelewu) w formie pieniężnej.

5. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub SWZ w zakresie sposobu sporządzania, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i użycia środków komunikacji elektronicznej, zastosowanie mają w szczególności odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, o których mowa w pkt 7 SWZ.

6. Strona internetowa prowadzonego postępowania i komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Dane postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin

Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 15 dni, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w zdaniu poprzednim;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) W przypadkach innych niż określone powyżej – 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2023