Lucrări - 29579-2021

22/01/2021    S15

România-Timișoara: Lucrări de construcţii de clădiri

2021/S 015-029579

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 14756536
Adresă: Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300030
Țară: România
Persoană de contact: Ec. Lucreția Schipor – Consilier achiziții publice
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408367
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariatm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pi-notice/view/v2/
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investitii „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la «Colegiul Tehnic E. Ungureanu»”, cod SMIS 129105

Număr de referinţă: 14756536_2021_PAAPD1163098
II.1.2)Cod CPV principal
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

In baza contractului, vor fi executate lucrari (proiectare si executie) aferente obiectivului de investitii „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la «Colegiul Tehnic E. Ungureanu»”, cod SMIS 129105, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 20 354 327.97 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Municipiul Timisoara, «Colegiul Tehnic E. Ungureanu».

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

In baza contractului, vor fi executate lucrari (proiectare si executie) aferente obiectivului de investitii „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la «Colegiul Tehnic E. Ungureanu»”, cod SMIS 129105, în conformitate cu cerintele documentaţiei de atribuire.

II.2.14)Informații suplimentare

Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Documentatia de atribuire cu toate cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire atat la modul de aplicare a procedurii de atribuire, cat si la elaborarea si prezentarea ofertelor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
25/01/2021

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/01/2021