Tjänster - 29699-2020

22/01/2020    S15

Belgien-Bryssel: Ramavtal för tjänster avseende tillhandahållandet av ”Cateringtjänster för EDA”

2020/S 015-029699

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån (EDA)
Postadress: Rue des Drapiers 17-23
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement and Contract Unit
E-post: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eda.europa.eu

Upphandlarprofil: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5870
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tjänster avseende tillhandahållandet av ”Cateringtjänster för EDA”

Referensnummer: 20.CSD.OP.062
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55520000 Catering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det allmänna målet med detta ramavtal är att tillhandahålla cateringtjänster inklusive frukost och lunch (huvudsakligen smörgåsar) i samband med EDA:s officiella möten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EDA:s lokaler. I undantagsfall kommer tjänsterna att tillhandahållas på annan plats än EDA. Se förfrågningsunderlaget för ytterligare upplysningar.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen för e-upphandling som anges i avsnitt I.3) ”Kommunikation”.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Olika utbud av mat / Viktning: 10
Kvalitetskriterium - Namn: Provsmakningstillfälle / Viktning: 50
Kvalitetskriterium - Namn: Organisation, struktur och service / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Miljöhänsyn / Viktning: 20
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet kommer att förlängas automatiskt upp till 3 gånger, varje gång med en period om 12 månader, såvida inte ett skriftligt meddelande om motsatsen skickats från någon av parterna och mottagits av den andra parten, 3 månader före utgången av den period som anges i artikel I.3.5 i avtalet. En förlängning medför inte att befintliga skyldigheter ändras eller skjuts upp.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen för e-upphandling som anges i avsnitt I.3) ”Kommunikation”.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/02/2020
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/02/2020
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska försvarsbyråns lokaler, Rue des Drapiers 17–23, Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Ett befullmäktigat ombud för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen. Företag som önskar närvara ombeds att anmäla detta via e-post till procurement@eda.europa.eu minst 48 timmar i förväg.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen för e-upphandling som anges i avsnitt I.3) ”Kommunikation”.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/01/2020