Works - 29850-2021

Submission deadline has been amended by:  54475-2021
22/01/2021    S15

Denmark-Copenhagen: Construction work

2021/S 015-029850

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
National registration number: 30823702
Postal address: Nordre Toldbod 7
Town: København K
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1259
Country: Denmark
Contact person: Jens Johansen
E-mail: jens@cubicgroup.dk
Telephone: +45 26257103
Internet address(es):
Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2ee6b7e6-f437-4c40-8ed0-f916ad21a67e/homepage
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2ee6b7e6-f437-4c40-8ed0-f916ad21a67e/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2ee6b7e6-f437-4c40-8ed0-f916ad21a67e/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2ee6b7e6-f437-4c40-8ed0-f916ad21a67e/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Byudvikling og havnedrift

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af miljøsanering, rydning m.m. af Pakhus 47

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

By & Havn udlejer lokalerne i Pakhus 47 til lagerrum, salgslokaler og kontorer m.v. Bygningen er i dag opdelt til flere lejemål. Det bebyggede areal er 14 771 m2 og 3 810 m2 kælder i alt 18 580 m2. Pakhus 47 er et tidligere pakhus som nu er indrettet som lager og på de øverste etager med kontorer og lignende. Pakhuset er etableret i 1946 og er løbende ombygget og renoveret. Pakhus 47 skal miljøsaneres og ryddes med henblik på en ombygning til kontorer.

Miljøsaneringen og rydningen omfatter en total rydning og nedstripning af alle indvendige bygningsdele og rum, installationer, elevatorer og fjernelse af vinduer og tagdele. Pakhuset skal efter miljøsaneringen og rydningen fremstå som et rent hus uden miljøproblematiske stoffer, biologiske agenser og bygningsdele.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 32 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45111000 Demolition, site preparation and clearance work
45111100 Demolition work
90714500 Environmental quality control services
90714600 Environmental security control services
90711000 Environmental impact assessment other than for construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011 Byen København
Main site or place of performance:

Bygning 227 Matrikel 3a. Klubiensvej 16, 2150 Nordhavn

II.2.4)Description of the procurement:

Bygningen Pakhus 47 ligger på et ca. 3 810 m2 stort område i København. By & Havn udlejer lokalerne til lagerrum, salgslokaler og kontorer m.v. Bygningen er opdelt til flere lejemål. Det bebyggede areal er 14 771 m2 og 3 810 m2 kælder i alt 18 580 m2.

Pakhus 47 er et tidligere pakhus som nu er indrettet som lager og på de øverste etager med kontorer og lignende. Pakhuset er etableret i 1946 og er løbende ombygget og renoveret. Pakhus 47 skal miljøsaneres og ryddes med henblik på en ombygning til kontorer.

Miljøsaneringen og rydningen omfatter en total rydning og nedstripning af alle indvendige bygningsdele og rum, installationer, elevatorer og fjernelse af vinduer og tagdele. Pakhuset skal efter miljøsaneringen og rydningen fremstå som et rent hus uden miljøproblematiske stoffer, biologiske agenser og bygningsdele.

Pakhus 47 består af en kælder, stue og 3 etager og tag. Udvendigt er bygningen opført i teglsten med diverse forskellige vinduer og facader. Taget er opbygget med særlige huldæk, tagpap, isolering og tagpap. Indvendigt er bygningen monteret på bærende søjler og etagedæk.

For alle etager er der udarbejder miljø- og rydningsplaner for alle etager med gulve, vægge og lofter, søjler, skakte m.fl.

Arbejderne omfatter i hovedtræk:

- Byggepladsarbejder

- Indledende arbejder

- Rydning

- Miljøsanering og skimmelsvampssanering

- Nedbrydning og nedrivning

- Afsluttende arbejder.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 32 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse den udbudte opgave. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer indenfor de seneste 5 år, set i forhold til de ydelser, som entreprisen omfatter, jf. afsnit II.1.4) og II.2.4).

Vurderingen af en ansøgers egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C.

Det vægter ved udvælgelsen positivt, hvis ansøger viser erfaring med elementerne a)-d) og de enkelte referencer omfatter alle eller flest mulige af elementerne a)-d):

a) referencerne viser erfaring med udførelse af opgaver med miljøsanering af bygninger, hvor ansøgeren har haft rollen som udførende miljøsanerings-entreprenør.

b) referencerne omhandler udførelse af højt byggeri (mere end 3 etager).

c) referencerne dokumenterer erfaring med udskiftning af lette facader og efterisolering af tunge facader og miljøsanering af tunge vægge, lofter og gulve og rydning af facader og tag.

d) referencerne dokumenterer erfaring med arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen og udarbejdelse af miljøsaneringsplaner.

Kun referencer, der vedrører arbejder på en kontrakt, som er afsluttet inden for de seneste 5 år eller er startet op inden for de seneste 5 år og fortsat løber på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret det mest relevante erfaringsgrundlag.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ordregiver har option på en række nedrivningsydelser og omfangsbestemte ydelser, samt hultagning til den efterfølgende entreprise.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

— Nettoomsætningen for hver af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— Egenkapital for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

— en nettoomsætning på mindst 60 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— en egenkapital på mindst 50 mio. DKK i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD-afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignende entrepriser, jf. beskrivelsen i afsnit II.1.4) og II.2.4).

Ansøger bør udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelsen af entreprisen, beskrivelse

af entreprisen, modtager og kontraktværdien. I referencer vedrørende igangværende projekter bedes ansøger angive den estimerede kontraktværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt.

Ansøger kan angive maksimalt 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheder. En sådan sammenslutning eller ansøgere med ekstern teknisk og faglig støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at ansøgeren kan påvise mindst 2 referencer fra lignende projekter, som i igangsat eller afsluttet inden for de seneste 5 år.

Ved lignende projekter menes der projekter, der vedrører følgende elementer:

— miljøsanering af bygninger, hvor ansøgeren har haft rollen som den udførende entreprenør med en entreprisesum på mindst 20 mio. DKK for saneringsopgaven.

— forskellige afrensning-miljøsaneringsmetoder af malede betonoverflader eller lignende overflader med tungmetal- og/eller PCB-forurenede malinger.

— selektiv sortering af affald fra nedrivning og rydning af bygninger.

Det er ikke et krav, at alle de ovenstående opgaver er udført i én og samme reference. Det er et krav, at hver af de 3 opgavetyper er repræsenteret mindst 2 gange inden for de fremsendte referencer (maksimalt 5).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/02/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3). Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning i form af ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 10 dage før ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristen, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudsportalen, kan ansøger i dagtimerne (kl. 09.00- kl. 16.00) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support på telefonnummeret + 45 7022 70 07. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøger, vil der blive offentliggjort information herom på Ethics.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for bygherres vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/01/2021