Roboty budowlane - 29869-2020

Submission deadline has been amended by:  517339-2022
22/01/2020    S15

Polska-Rzeszów: Roboty w zakresie budowy dróg

2020/S 015-029869

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa, postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Damian Dorosz
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.erzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie

Numer referencyjny: CZ-I.271.4.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Rzeszowie – na długości ok. 246,72 m, szerokość drogi dla pieszych (wraz ze ściekiem przykrawężnikowym) – 5,70 m.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) przeprowadzenie poprzedzających badań archeologicznych;

b) przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Rzeszowie – na długości ok. 246,72 m, szerokość drogi dla pieszych (wraz ze ściekiem przykrawężnikowym) – 5,70 m;

— ściek przykrawężnikowy po obu stronach jezdni,

— chodnik obustronny bezpośrednio przy drodze dla pieszych szerokości 2,25–1,85 m,

— opaska pomiędzy chodnikiem i licem budynków z kostki kamiennej 7 x 9 cm;

c) przebudowa i remont kanalizacji deszczowej;

d) przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej;

e) przebudowa sieci wodociągowej;

f) przebudowa sieci gazowej;

g) przebudowa oświetlenia ulicznego (przebudowa w zakresie linii i kabli oświetleniowych. Istniejące latarnie poddane zostaną renowacji, istniejące lampy zostaną wymienione na nowe ledowe zgodnie ze specyfikacją);

h) budowa kanału teletechnicznego;

i) zabezpieczenie sieci teletechnicznej;

j) zabezpieczenie sieci energetycznych;

k) elementy małej architektury.

Przebudowa placu przed Uniwersytetem Rzeszowskim:

— dojścia do budynku o szer. 2,40 m lub 2,60 m z płyt kamiennych jasnoszarych,

— opaska z kostki kamiennej jasnoszarej bezpośrednio przy budynku,

— zieleniec o szer. 0,60 m pomiędzy opaską budynku a nawierzchnią placu,

— plac z miejscami do wypoczynku – ławkami, łączący dojścia do budynku,

— zieleniec oddzielający plac od przestrzeni ulicy Grunwaldzkiej, z zachowaniem istniejącego drzewostanu przewidzianego do pielęgnacji (przycięcia).

Zamawiający wymaga aby roboty nawierzchniowe wykonywane były za pomocą mechanicznych urządzeń podciśnieniowych do podnoszenia i układania płyt granitowych i krawężników.

Sposób wykonania renowacji słupów:

1) usunięcie starej farby i rdzy poprzez śrutowanie;

2) malowanie słupów warstwą podkładową;

3) dwukrotne malowanie słupów warstwą nawierzchnią – farbą dwuskładnikową chemoutwardzalną, wysoce odporną na warunki atmosferyczne, kolor czarny matowy;

4) montaż słupa po renowacji musi nastąpić w tym samym miejscu, z którego słup zdemontowano, gdyż niektóre słupy mają otwory pod naświetlacze iluminacyjne;

5) renowację słupów ma wykonać producent słupów, poświadczając deklaracją.

Zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wykonawca uwzględni w ofercie korzyści materialne wynikające z przejęcia materiałów rozbiórkowych.

Szczegółowy zakres robót określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiary robót, a także wzór umowy wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: cena ofertowa (brutto) 60 % i termin wykonania 40 %.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31.7.2021 r. lub krótszym jeżeli Wykonawca zaoferuje jego skrócenie w ramach kryterium oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art.24 ust. 1 i ust. 5. pkt 2 i 4 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dok. i ośw. które każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1. wypełniony i podpisany druk oferta, stanowiący zał. do SIWZ;

3.2. pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej);

3.3. dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty;

3.4. ośw. w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

3.5. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów, w druku oferty należy podać adres strony internetowej, z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku Wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski;

3.6. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa wart. 86 ust 5 Pzp Wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp

1) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dok. o których mowa w sekcji III.1.1, III.1.3.

5.4 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w w sekcji III.1.1 pkt 5.1.

6. Warunek dot. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

7. Termin wykonania poprzedzających badań archeologicznych:

— termin rozpoczęcia prac na zadaniu – od podpisania umowy,

— termin wykonania archeologicznych badań wykopaliskowych, zakończonych protokołem odbioru konserwatorskiego zwalniającym teren do dalszego prowadzenia robót – do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,

— termin wykonania sprawozdań z badań – do 2 tygodni od terminu zakończenia prac terenowych,

— termin wykonania analiz oraz opracowania wyników badań – do 4 miesięcy od dnia zakończenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zamówienia na roboty budowlane polegające na:

1) ułożeniu nawierzchni z płyt kamiennych granitowych i kostki kamiennej granitowej, położonej na terenie z ograniczonym dostępem dla pojazdów i objętym ochroną konserwatorską o powierzchni co najmniej 1 200 m2;

2) ułożeniu nawierzchni z płyt kamiennych granitowych i kostki kamiennej granitowej o powierzchni co najmniej 1 200 m2;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował 2 zadania wymienione w pkt 1 lub zrealizował co najmniej jedno z zadań wymienione w punkcie 1 i jedno z zadań wymienione w pkt 2.

Zamawiający uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony także w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał powyższe roboty budowlane w ramach jednej umowy.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;

2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie;

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą doświadczenie i uprawnienia budowlane* tj.:

— kierownik budowy – posiadający:

• uprawnienia budowlane* bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej,

• doświadczenie w kierowaniu zadaniami polegającymi na:

1) ułożeniu nawierzchni z płyt kamiennych granitowych i kostki kamiennej granitowej, położonej na terenie z ograniczonym dostępem dla pojazdów i objętym ochroną konserwatorską o powierzchni co najmniej 1 200 m2;

2) ułożeniu nawierzchni z płyt kamiennych granitowych i kostki kamiennej granitowej o powierzchni co najmniej 1 200 m2.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że kierownik budowy zrealizował 2 zadania wymienione w pkt 1 lub zrealizował co najmniej jedno z zadań wymienione w punkcie 1 i jedno z zadań wymienione w pkt 2,

— kierownik robót drogowych – posiadający:

• uprawnienia budowlane* bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej,

• doświadczenie w kierowaniu zadaniem polegającym na ułożeniu nawierzchni z płyt kamiennych granitowych i kostki kamiennej granitowej o powierzchni co najmniej 1 200 m2,

— kierownik robót branży sanitarnej – posiadający:

• uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• doświadczenie w kierowaniu minimum 2 zamówieniami w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz co najmniej 1 zamówieniem w zakresie sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

— kierownik robót branży elektrycznej – posiadający:

• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

• doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 zamówieniami w branży elektrycznej – w zakresie sieci.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z Ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz. 65).

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (określonych w sekcji III.1.3 a) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w sekcji III.1.3 b) a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie ww. warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w rozdziale III.1.3.a musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną, natomiast warunek określony w rozdziale III.1.3.b Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/02/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/02/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 6, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa:

a) w sekcji III.1.1 pkt 5.1.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

3.2. Dok., o którym mowa w pkt 3.1 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 3.1 zastępuje się je dok. zawierającym, odpowiednio ośw. Wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2 stosuje się odpowiednio.

3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt 5.1.1 składa dok., o którym mowa w pkt 3.1 lit. a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2 stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2020