Usługi - 30016-2022

19/01/2022    S13

Polska-Kołaczyce: Usługi leśnictwa

2022/S 013-030016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce
Adres pocztowy: Nawsie Kołaczyckie 317
Miejscowość: Kołaczyce
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-213
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Jarkiewicz
E-mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl
Tel.: +48 134457630
Faks: +48 134457612
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

Numer referencyjny: SA.270.1.92.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz naprawy szlaków operacyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 652 904.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kołaczyce - leśnictwo Lisów, Pagorzyna

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz naprawy szlaków operacyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022

Prace wykonywane będą na terenie następujących leśnictw - Lisów, Pagorzyna

Pozyskanie i zrywka drewna:

1. Pozyskanie i zrywka drewna: 9319 m3

2. Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 18 H

3. Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 20 H

4. Prace godzinowe wykonywane ręcznie z użyciem pilarki: 20 H

5. Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich: 1300 m

Hodowla lasu:

1. Czyszczenia późne: 10,07 HA

2. Czyszczenia wczesne: 1 HA

3. Odnowienia sztuczne w rębniach złożonych - przebudowa drzewostanów: 3 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie : 2 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 1 H

4. Pielęgnowanie gleby w uprawach: 1,93 HA

5. Inne zabiegi pielęgnacyjne:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie z użyciem pilarki: 10 H

Podkrzesywanie drzew: 0,03 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie:10 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem:2 H

Ochrona lasu:

1. Konserwacja budek lęgowych: 46 SZT

2. Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką: 3,5 HM

Przygotowanie słupków iglastych: 100 SZT

3. Konserwacja ogrodzeń upraw leśnych:

Przygotowanie słupków iglastych: 37 SZT

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń z transportem materiałów: 37 H + 1 H

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 6 H

4. Sprzątanie śmieci z terenów leśnych:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 30 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 6 H

5. Ochrona chemiczna upraw przed zgryzaniem: 9,42 HA

Ochrona Ppoż.:

1. Inne zabiegi z ochrony Ppoż.:

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 7 H

Objaśnienia jednostek miary:

m3 – metr sześcienny

H – godzina

m – metr bieżący

HA – hektar

TSZT – tysiąc sztuk

HM - hektometr

SZT - sztuka

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia

1. Cena - 80%

2. Kwalifikacje pracowników związanych z pozyskaniem drewna - 20%

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kołaczyce - leśnictwo Węglówka, Odrzykoń

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz naprawy szlaków operacyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022

Prace wykonywane będą na terenie następujących leśnictw - Węglówka, Odrzykoń

Pozyskanie i zrywka drewna:

1. Pozyskanie i zrywka drewna: 9694 m3

2. Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 22 H

3. Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 28 H

4. Prace godzinowe wykonywane ręcznie z użyciem pilarki: 24 H

5. Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich: 1500 m

Hodowla lasu:

1. Czyszczenia późne: 3,5 HA

2. Czyszczenia wczesne: 2,5 HA

3. Porządkowanie powierzchni zrębowych:

Oczyszczanie zrębów: 3,3 HA

Wywożenie pozostałości drzewnych ciągnikiem: 18 M3P

4. Odnowienia sztuczne w rębniach złożonych: 30 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie : 9 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 3 H

5. Odnowienia sztuczne w rębniach złożonych - przebudowa drzewostanów: 3,6 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 2 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 1 H

6. Pielęgnowanie gleby w uprawach: 14,68 HA

7. Pozostałe prace z hodowli lasu:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 2 H

Prace godzinowe wykonywane ręcznie z urządzeniem: 6 H

Ochrona lasu:

1. Konserwacja budek lęgowych: 27 SZT

2. Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką: 3,3 HM

Przygotowanie słupków iglastych: 110 SZT

3. Konserwacja ogrodzeń upraw leśnych:

Przygotowanie słupków iglastych: 3 SZT

Naprawa (konserwacja) ogrodzeńz transportem materiałów: 3 H + 1 H

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 8 H

4. Sprzątanie śmieci z terenów leśnych:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 40 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 3H

5. Ochrona chemiczna upraw przed zgryzaniem: 23,93 HA

6. Zwalczanie szkodników upraw i młodników:

Usuwanie drzewek porażonych: 1,5 HA

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 10 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 4 H

Objaśnienia jednostek miary:

m3 – metr sześcienny

H – godzina

m – metr bieżący

HA – hektar

M3P – metr przestrzenny

TSZT – tysiąc sztuk

HM - hektometr

SZT - sztuka

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia

1. Cena - 80%

2. Kwalifikacje pracowników związanych z pozyskaniem drewna - 20%

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Konieczność wywiązania się z harmonogramów dostaw drewna ujętych w zawartych umowach sprzedaży. Skrócenie terminu pozwoli również na czas wykonać prace związane z hodowlą lasu

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 243-641039
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 271.1.2.2022
Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Usługowo-Handlowa TRANS-DRZEW Mariusz Wójcik
Adres pocztowy: Godowa 572
Miejscowość: Strzyżów
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-100
Państwo: Polska
E-mail: transdrzew@wp.pl
Tel.: +48 602768995
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 736 841.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 722 935.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 271.1.1.2022
Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Adam Rzeszutek USŁUGI LEŚNE
Adres pocztowy: Turza 17
Miejscowość: Turza
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-167
Państwo: Polska
E-mail: u.l.rzeszutek@onet.pl
Tel.: +48 511628322
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Marcin Rzeszutek USŁUGI LEŚNE "DREWMAX"
Adres pocztowy: Turza 17
Miejscowość: Turza
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-420
Państwo: Polska
Tel.: +48 508358314
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Paweł Paradysz
Adres pocztowy: Czarnorzeki 48
Miejscowość: Korczyna
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-420
Państwo: Polska
Tel.: +48 880-872521
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 823 691.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 797 286.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce
Adres pocztowy: Nawsie Kołaczyckie 317
Miejscowość: Kołaczyce
Kod pocztowy: 38-213
Państwo: Polska
E-mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl
Tel.: +48 134457610
Faks: +48 134457612
Adres internetowy: http://www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2022