Roboty budowlane - 30096-2019

22/01/2019    S15    - - Roboty budowlane - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Lublin: Roboty budowlane

2019/S 015-030096

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Al. Racławickie 23
Lublin
20-049
Polska
Osoba do kontaktów: Dział zamówień publicznych
Tel.: +48 261183203
E-mail: zamowienia.publ@1wszk.pl
Faks: +48 261183203
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.1wszk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie pozostałych robót budowlanych w zakresie wyniesionego lądowiska dla śmigłowców w ramach realizacji zadania nr 91438 oraz wykonanie prac w zakresie realizacji zadania nr 91194

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pozostałych robót budowlanych w zakresie wyniesionego lądowiska dla śmigłowców w ramach realizacji zadania nr 91438 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w celu dopuszczenia lądowiska do użytkowania wydane przez LPR oraz wpisaniem lądowiska do ewidencji lądowisk ULC oraz wykonanie prac wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w celu dopuszczenia wykonanej nadbudowy do użytkowania w ramach realizacji zadania nr 91194.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie pozostałych robót budowlanych w zakresie wyniesionego lądowiska dla śmigłowców w ramach realizacji zadania nr 91438 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pozostałych robót budowlanych w zakresie wyniesionego lądowiska dla śmigłowców w ramach realizacji zadania nr 91438 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w celu dopuszczenia lądowiska do użytkowania wydane przez LPR oraz wpisaniem lądowiska do ewidencji lądowisk ULC.

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie:

— prace projektowe

— prace geodezyjne

— roboty budowlane

— przygotowanie terenu pod budowę

— roboty na placu budowy

— roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

— roboty budowlane w zakresie konstrukcji

— roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych

— roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne

— roboty instalacyjne w zakresie instalacji przeciwpożarowych oraz systemów alarmowych i łączności

— roboty w zakresie instalacji odgromowej

— prace w zakresie oznakowania lądowiska

— prace w zakresie instalacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego budynków Szpitala oraz budynków na ścieżce podejścia / odejścia śmigłowca

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie prac wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w celu dopuszczenia wykonanej nadbudowy do użytkowania w ramach realizacji zadania nr 91194

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w celu dopuszczenia wykonanej nadbudowy do użytkowania.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

Zakres I – oddział neurochirurgii z oddziałem rehabilitacji - realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj:

— prace projektowe (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w przypadku wystąpienia takiej konieczności)

— opracowanie wszystkich niezbędnych ekspertyz, w tym opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczenia pożarowego dla szpitala wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz ekspertyzy konstrukcji budynku

— pełnienie nadzoru autorskiego

— roboty budowlane

— roboty na placu budowy

— roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

— roboty budowlane w zakresie konstrukcji

— roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

— roboty instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych

— roboty instalacyjne w zakresie instalacji przeciwpożarowych

— roboty instalacyjne w zakresie instalacji przeciwpożarowych alarmowych

— roboty w zakresie instalacji odgromowej

Zakres II – oddział kardiologii z kardiochirurgią - realizowany na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej

— prace projektowe (wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę, w przypadku wystąpienia takiej konieczności)

— opracowanie wszystkich niezbędnych ekspertyz, w tym: opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczenia pożarowego dla szpitala wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz ekspertyzy konstrukcji budynku

— pełnienie nadzoru autorskiego

— roboty budowlane

— robot na placu budowy

— robot budowlanych w zakresie budynków wielofunkcyjnych

— robót budowlanych w zakresie konstrukcji

— robot instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych

— robót instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych

— robót instalacyjnych w zakresie instalacji przeciwpożarowych

— robót instalacyjnych w zakresie instalacji przeciwpożarowych alarmowych

— robót w zakresie instalacji odgromowej

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/03/2019

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wartość niniejszego zamówienia jest wyższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, a łączna ich wartość jest wyższa od kwot określonych w niniejszym przepisie.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2019