Προμήθειες - 30307-2020

Submission deadline has been amended by:  153044-2020
22/01/2020    S15

Ελλάδα-Μεγαλόπολη: Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες

2020/S 015-030307

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.
Πόλη: Μεγαλόπολη
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία
Ταχ. κωδικός: 222 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Καλλιόπη Παπαθεοδοσίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.papatheodosiou@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2791022151/32699
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.lignitiki-megalopolis.gr/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.lignitiki-megalopolis.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΛΙΓ.ΜΕΓ. — 1100000407.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
24310000 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια ασβεστολίθου, για τις Μονάδες 3 και 4, για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε..

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 562 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:

Αναφέρεται στο έντυπο της πρόσκλησης.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ασβεστόλιθος συστήματος αποθείωσης καυσαερίων, με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική προδιαγραφή, για τη Μονάδα 3 της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και μεταφορά ασβεστολίθου.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24310000 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια ασβεστολίθου, για τις Μονάδες 3 και 4, για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε..

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 220 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

— η ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), πριν, κατά ή μετά την ανάθεση τής προμήθειας, να αυξομειώσει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης με ανάλογη αυξομείωση τού προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση τού συνολικού χρόνου ανάθεσης δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες (*αντιστοιχεί στο 2/4 του συνολικού χρόνου) στην αύξηση ή τους τρεις (3) μήνες (*αντιστοιχεί στο ¼ του συνολικού χρόνου) στη μείωση, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σημειώνεται ότι η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για χρονική παράταση, θα γίνει εφόσον η υλοποίηση της σύμβασης είναι επιτυχής και η διαχείριση τού ληξιπρόθεσμου χαρτοφυλακίου εξακολουθεί να είναι κρίσιμη για τη ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε..

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων αυξομειώσεων των προς διαχείριση υποθέσεων και ανανέωσης της ισχύος τής σύμβασης, η ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε. θα προειδοποιήσει τον ανάδοχο έγκαιρα, και συγκεκριμένα:

Για την αύξηση: το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της σύμβασης.

Για τη μείωση: το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος τής μείωσης,

— η ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, πριν, κατά ή μετά την ανάθεση τής προμήθειας, να μειώσει το αντικείμενο τής σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση τού συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν υπερβαίνει το -30 % στη μείωση, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ειδοποίηση του προμηθευτή, για τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, θα γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μεγαλύτερο του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης· θα μπορεί, όμως, να επεκταθεί μέχρι το τέλος αυτού, εφόσον τούτο αποδέχεται ο προμηθευτής.

Σε κάθε περίπτωση «όποιο συμβεί πρώτο», στα ανωτέρω δικαιώματα προαίρεσης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Ασβεστόλιθος συστήματος αποθείωσης καυσαερίων, με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική προδιαγραφή, για τη Μονάδα 4 της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και μεταφορά ασβεστολίθου.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24310000 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια ασβεστολίθου, για τις Μονάδες 3 και 4, για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε..

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 342 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Έως εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

— η ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), πριν, κατά ή μετά την ανάθεση τής προμήθειας, να αυξομειώσει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης με ανάλογη αυξομείωση τού προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση τού συνολικού χρόνου ανάθεσης δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες (*αντιστοιχεί στο 2/4 του συνολικού χρόνου) στην αύξηση ή τους τρεις (3) μήνες (*αντιστοιχεί στο ¼ του συνολικού χρόνου) στη μείωση, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σημειώνεται ότι η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για χρονική παράταση, θα γίνει εφόσον η υλοποίηση της σύμβασης είναι επιτυχής και η διαχείριση τού ληξιπρόθεσμου χαρτοφυλακίου εξακολουθεί να είναι κρίσιμη για τη ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε..

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων αυξομειώσεων των προς διαχείριση υποθέσεων και ανανέωσης της ισχύος τής σύμβασης, η ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε. θα προειδοποιήσει τον ανάδοχο έγκαιρα, και συγκεκριμένα:

Για την αύξηση: το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της σύμβασης.

Για τη μείωση: το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος τής μείωσης,

— η ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, πριν, κατά ή μετά την ανάθεση τής προμήθειας, να μειώσει το αντικείμενο τής σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση τού συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν υπερβαίνει το -30 % στη μείωση, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ειδοποίηση του προμηθευτή, για τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, θα γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μεγαλύτερο του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης· θα μπορεί, όμως, να επεκταθεί μέχρι το τέλος αυτού, εφόσον τούτο αποδέχεται ο προμηθευτής.

Σε κάθε περίπτωση «όποιο συμβεί πρώτο», στα ανωτέρω δικαιώματα προαίρεσης.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/03/2020
Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/03/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος - Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε., στον 1ο όροφο του διοικητηρίου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/01/2020