Varer - 30633-2022

19/01/2022    S13

Danmark-Hjørring: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb

2022/S 013-030633

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nord Energi Net A/S
CVR-nummer: 25 39 92 69
Postadresse: Ørstedsvej 2
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Pedersen
E-mail: jesp@servia.dk
Telefon: +45 70505050
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.servia.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352196
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=321287&B=SERVIA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=321287&B=SERVIA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af 10 kV primære fordelingsanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Nord Energi Net A/S at indhente tilbud på 10 kV primære fordelingsanlæg inkl. montering og test til brug vedr. distribution af el i Nord Energi Net A/S’ forsyningsområde. Formålet med udbuddet og indgåelse af rammeaftalen er at sikre leverancer af 10 kV primære fordelingsanlæg til hhv. nyanlæg og renovering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Ordregivers forsyningsområde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Nord Energi Net A/S at indhente tilbud på 10 kV primære fordelingsanlæg inkl. montering og test til brug vedr. distribution af el i Nord Energi Net A/S’ forsyningsområde. Formålet med udbuddet og indgåelse af rammeaftalen er at sikre leverancer af 10 kV primære fordelingsanlæg til hhv. nyanlæg og renovering.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og service / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 12 måneder

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den udbudte genstand herunder med fokus på tilknyttet ydelserne, der relaterer sig til montage og test. Der vurderes på baggrund af de adspurgte informationer samt bedste erfaring med tilsvarende leverancer. Ordregiver vil udvælge de ansøgere, som skønnes at have fremvist de mest sammenlignelige og relevante referencer.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte genstand/ydelse og aftaleform samt kundesegment.

Ansøgers omfang af miljøstyringsforanstaltninger herunder opfyldelse af bæredygtighedsmål baseret på FN’s Verdensmål og anvendelse af miljøpolitikker, vil sekundært indgå i udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgers økonomiske nøgletal for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår:

• Egenkapital

• Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Ansøger skal have en positiv egenkapital i hver af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

• Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 25% pr. år i de seneste 3 (tre) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Her angives en liste over de betydeligste tilsvarende leverancer, der er leveret inden for de seneste tre (3) år, idet Ordregiver vil tage oplysningerne i betragtning i udvælgelsen.

Listen skal indeholde:

• Kunde/kundesegment

• Leveringstidspunkt

• Geografisk leveringssted

• Mængde / antal anlæg med oplysning om antal felter pr. anlæg

• Type / fabrikat og opbygning af anlæg

Der skal ligeledes vedlægges en beskrivelse af leverancerne med oplysning om indhold og omfang i forhold til montage samt test og videre om der er tale om én enkeltstående leverance eller om leverancerne er tilknyttet en rammeaftale.

Ansøger skal ligeledes angive omfang af bæredygtighedsmål, der er baseret på FN’s Verdensmål, som ansøger opfylder samt angive relevante miljøpolitikker som ansøger aktivt kan benytte ved gennemførelsen af kontrakten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tre (3) lignende leverancer til forsyningsvirksomhed(er) inden for de seneste 3 år.

Med ”lignende” skal hermed forstås, at leverancerne skal være sammenlignelige med den udbudte genstand inkluderet montage og test.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Der henvises til Udbudsbetingelserne

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er vedlagt det samlede udbudsmateriale

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/02/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til det samlede udbudsmateriale

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2022