Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 30658-2015

Vis forkortet udgave

28/01/2015    S19

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2015/S 019-030658

Vejledende forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
Postadresse: Landgreven 4, Postboks 2193
By: København K
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Center for infrastrukturprojekter og udbud
Att: Tina Windeløv Myrhøj Draminsky
Mailadresse: nids@digst.dk
Telefon: +45 33925200

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.digst.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af partnerskab vedrørende kommende national, digital identitets- og signaturinfrastruktur.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

NUTS-kode DK0 DANMARK

II.3)Oplysninger om rammeaftale
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Digitaliseringsstyrelsen planlægger på vegne af den offentlige sektor en kommende national, digital identitets- og signaturinfrastruktur (fremover benævnt »kommende eID- og signaturinfrastruktur«) til afløsning af den eksisterende NemID-infrastruktur.
Den kommende eID- og signaturinfrastruktur skal også i fremtiden være en sikker og brugervenlig løsning for digital identifikation og signatur og skal stilles til rådighed for borgere, virksomheder og myndigheder i Danmark.
På baggrund af erfaringer fra den eksisterende infrastruktur ønskes det, at der sikres en fortsat høj anvendelsesfrekvens og gerne en endnu større udbredelse i kraft af, at slutbrugerne fortsat vil kunne anvende samme eID- og signaturløsning på tværs af offentlige og private tjenester.
Digitaliseringsstyrelsen planlægger derfor et udbud med henblik på at etablere et offentligt-privat partnerskab med følgende formål:
— fælles udvikling og drift af hele eller dele af den kommende eID- og signaturinfrastruktur
— opnåelse af størst mulig udbredelse, bredest mulig anvendelse og højest mulig anvendelsesfrekvens hos slutbrugerne
— opnåelse af størst mulig brugervenlighed i forhold til den kommende eID- og signaturinfrastruktur bl.a. som følge af anvendelse på tværs af offentlige og private tjenester på samme genkendelige vis
— Reduktion af omkostninger til løsningen for deltagerne i partnerskabet.
Det vil i en dialog med potentielle private partnere skulle afdækkes, hvilke fælles behov de offentlige hhv. private partnere har og som følge heraf, hvorvidt partnerskabet skal samarbejde om hele eller dele af den kommende eID- og signaturinfrastruktur.
Som følge af partnerskabets ovenstående formål forventer Digitaliseringsstyrelsen, at de private parter, der kan indgå i et partnerskab om tilvejebringelsen af den kommende eID- og signaturinfrastruktur:
— kan bidrage med anvisninger om og retningslinjer for, hvorledes den kommende eID- og signaturinfrastruktur i sin helhed eller dele heraf skal udvikles og driftes
— kan bidrage til at sikre stor udbredelse, bred anvendelse og høj anvendelsesfrekvens af den kommende eID- og signaturinfrastruktur
— kan bidrage til at finansiere den kommende eID- og signaturinfrastruktur
— kan bidrage til at opretholde det fornødne sikkerhedsniveau i den kommende eID- og signaturinfrastruktur.
Det forventes, at et partnerskab, herunder de indholds-, styrings- og finansieringsmæssige rammer, skal etableres, før udbuddet af den kommende eID- og signaturinfrastruktur gennemføres, så en eller flere private partnere får medindflydelse på indhold af løsningen – dvs. den del af løsningen, som det offentlige og den/de private partnere ønsker at samarbejde om. Den/de private partnere skal altså deltage sammen med det offentlige i kravspecificeringen af den fælles løsning, som partnerskabet skal udbyde.
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.8)Yderligere oplysninger:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
VI.2)Yderligere oplysninger:
Som led i at forberede etableringen af et offentligt-privat partnerskab om den kommende eID- og signaturinfrastruktur ønsker Digitaliseringsstyrelsen at gennemføre en teknisk dialog med markedet. Den tekniske dialog skal således bidrage til at sikre, at udbuddet af partnerskabet er konformt med markedets forventninger og muligheder.
Dialogen gennemføres i form af ét, og om nødvendigt også flere, bilaterale dialogmøder med hver dialogpart.
Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal parter. Digitaliseringsstyrelsen forventer at invitere op til seks parter til at deltage i møderne. Såfremt et større antal henvender sig på baggrund af annonceringen, vil udvælgelsen af dialogparter til dialogmøderne ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogparter sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til, at dialogparterne er potentielle deltagere i et kommende partnerskab, herunder:
— kan bidrage med anvisninger om og retningslinjer for, hvorledes den kommende eID- og signaturinfrastruktur i sin helhed eller dele heraf skal udvikles og driftes
— kan bidrage til at sikre stor udbredelse, bred anvendelse og høj anvendelsesfrekvens af den kommende eID- og signaturinfrastruktur
— kan bidrage til at finansiere den kommende eID- og signaturinfrastruktur
— kan bidrage til at opretholde det fornødne sikkerhedsniveau i den kommende eID- og signaturinfrastruktur.
En eventuel udelukkelse fra at deltage i dialogmøderne har ingen betydning for den efterfølgende mulighed for at blive prækvalificeret til at byde på opgaven.
I den tekniske dialog vil navnlig følgende temaer blive drøftet:
— Hvordan skal den kommende eID- og signaturinfrastruktur i sin helhed eller dele heraf udvikles og driftes?
— Hvordan sikres stor udbredelse, bred anvendelse og høj anvendelsesfrekvens af den kommende eID- og signaturinfrastruktur?
— Skal partnerskabet samarbejde om hele eller dele af den kommende eID- og signaturinfrastruktur?
— Hvordan skal udvikling og drift at den kommende eID- og signaturinfrastruktur finansieres?
— Hvordan skal partnerskabet organiseres, herunder organisationsform og ledelsesmodel samt ejerskab og rettigheder til den kommende eID- og signaturinfrastuktur?

Dialogmøderne forventes gennemført i en periode fra den 27.2.2015. Møderne vil som udgangspunkt blive gennemført på dansk. Forud for møderækken vil der blive udsendt et oplæg med konkretisering af, hvilke temaer og spørgsmål der ønskes input til. Oplægget vil blive gjort offentligt tilgængeligt på www.digst.dk Alle interesserede parter opfordres til løbende at holde sig orienteret om offentliggørelse af nyt materiale på www.digst.dk

Møderækken vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger.

Parter, som har interesse i at deltage i den tekniske dialog, kan sende anmodning om deltagelse til nids@digst.dk med tilkendegivelse af, at man ønsker at deltage i de bilaterale dialogmøder. Fristen for at sende en anmodning om at deltage i den tekniske dialog, i form af dialogmøder, udløber den 11.2.2015 kl. 12:00 (dansk tid). Det ses gerne, at interesserede parter udarbejder og medsender en kort beskrivelse af sig selv i relation til de ovennævnte behov for bidrag, der vil kunne bruges ved udvælgelsen. Digitaliseringsstyrelsen forbeholder sig retten til at anmode parterne om at fremsende yderligere relevante oplysninger til brug for en eventuel udvælgelse af, hvem der vil blive indkaldt til dialogmøderne.

Parter, som ikke deltager i møderækken, har mulighed for at afgive skriftlige bemærkninger til de anførte temaer, hvilket kan ske på baggrund af det offentliggjorte oplæg til møderækken. Sådanne skriftlige bemærkninger bedes indsendt til nids@digst.dk senest medio marts 2015. Disse bemærkninger vil indgå med lige så stor vægt som bemærkninger afgivet under eventuelle dialogmøder.

Det står Digitaliseringsstyrelsen frit for at vælge, om — og i givet fald hvorledes — konklusionerne fra møderne skal indgå i den efterfølgende beslutningsproces og udformningen af det endelige udbudsmateriale for partnerskabet.
Opmærksomheden henledes på, at Digitaliseringsstyrelsen som offentlig myndighed er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven, men at indhold fra møderne kan undtages fra aktindsigt, såfremt der er tale om oplysninger om drifts- eller forretningsforhold el. lign. af væsentlig økonomisk betydning for parten, eller oplysninger, som forringer Digitaliseringsstyrelsens forhandlingsposition i forbindelse med det kommende udbud.
Det bemærkes for en ordens skyld, at de omkostninger, som parterne måtte have ved at deltage i den tekniske dialog, ikke godtgøres af Digitaliseringsstyrelsen.
VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
Relevante statslige internetadresser, hvor der kan fås oplysninger

Skattelovgivning http://www.skat.dk

Miljøbeskyttelseslovgivning http://www.mst.dk

Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsvilkår http://www.at.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.1.2015