Leveringen - 30676-2019

22/01/2019    S15

Roemenië-Târgu Mureș: Schoolmeubilair

2019/S 015-030676

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Târgu Mureș
Nationaal identificatienummer: Romania
Postadres: Piața Victoriei nr. 3
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540026
Land: Roemenië
Contactpersoon: Horhat Alina Anca
E-mail: licitatie@tirgumures.ro
Telefoon: +40 265268330
Fax: +40 365801856

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tirgumures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru „Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou"

Referentienummer: 4322823/2018/108,111,112,113,114
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou."

Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 3 a caietului de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor, 20, iar termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 379 393.96 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
39161000 Meubilair voor kleuterschool
45421150 Aanbrengen van niet-metalen bouwtimmerwerk
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125 Mureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Târgu Mureș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite.

Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 4 379 393,96 RON.

Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 1 670 500,00 RON.

Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 960 500,00 RON.

Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 8 300,00 RON.

— Minim 5 contracte subsecvente/an la valoarea minima a subsecventelor,

— Maxim 1 contract subsecvent in primul an la valoarea maxima a subsecventelor, respectiv un contract subsecvent la valoarea maxima a subsecventelor in al doilea si al treilea an.

Cantitati.

Cantităţile maxim estimate pentru acordul-cadru sunt.

Pupitre școlare:

— Pupitru individual reglabil: 2 000 bucati,

— Pupitru individual fix: 2 000 bucati,

— Pupitru dublu: 1 000 bucati.

Scaune:

— Scaun școlar: 5 000 bucati,

— Scaun grădiniță: 1 000 bucati.

Pătuțuri:

— Pătuț rabatabil: 500 bucati,

— Pătuț stivuibil: 500 bucati.

Cantitati minim estimate pentru acordul-cadru.

Pupitre școlare:

— Pupitru individual reglabil: 1 000 bucati,

— Pupitru individual fix: 1 000 bucati,

— Pupitru dublu: 500 bucati.

Scaune:

— Scaun școlar: 2 000 bucati,

— Scaun grădiniță: 500 bucati.

Pătuțuri:

— Pătuț rabatabil: 300 bucati,

— Pătuț stivuibil: 300 bucati.

Cantităţile maxim estimate pentru un contract subsecvent:

— Scaun școlar: 1 000 bucati,

— Corp cu rafturi reglabile: 200 bucati,

— Pupitre școlare: 600 bucati.

Cantităţile minim estimate pentru un contract subsecvent:

— Dulap cu 2 uși: 5 bucati,

— Polițe: 20 bucati,

— Scaun de birou: 10 bucati.

Cantităţile sus menţionate sunt estimări. Cantitatile estimate maxime si minime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in anexa 2 a caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

Ofertanții/terții susținători/subcontractanții participanți la procedură nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

1) Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE,

2) Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE,

3) Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE,

4) Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE.

Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Primarul Municipiului Targu Mures — Dorin Florea,

— Prim Secretarul Municipiului Targu-Mures — Cătană Dianora-Monica,

— Directorul Economic al Municipiului Targu Mures — Năznean Ana,

— Sef serviciu CIVRDC — Damian Alina,

— Ioras Simona — Inspector CFP,

— Viza juridica — Bordi Kinga,

— Bata Anca,

— Petrisor Alina,

— Maier Laura — Inspector, persoana responsabila de urmarirea executiei contractului,

— Todoran Corina — Sef serviciu SPAS,

— Naghi Lucian Marius — Pedagog recuperare SPAS,

— Ferencz Emoke — Director Administratia Creselor,

— Pajint Marcela — Inspector de specialitate,

— Szekely Istva — Sef serviciu SPAS.

Membrii Consiliului Local al Municipiului Targu Mures:

— Makkai Grigore (viceprimar),

— Peti Andrei,

— Magyary Elod,

— Vajda Gyorgy,

— Csiki Zsolt,

— Bakos Levente Attila,

— Bako Szabolcs,

— Furo Judita,

— Mozes Levente Sandor,

— Kovacs Lajos Alpar,

— Matei Dumitru,

— Benedek Theodora Mariana Nicoleta,

— Miculi Vasile,

— Dumitru Pavel,

— Papuc Sergiu Vasile (viceprimar),

— Moldovan Calin,

— Todoran Liviu Radu,

— Bratanovici Cristian,

— Pui Sebastian Emil,

— Bogosel Constantin,

— Balas Radu Florin,

— Papai Laszlo Zsolt,

— Tatar Lehel.

Membrii comisiei de licitatie:

— Horhat Alina Anca — Președinte fără drept de vot.

Membri plini:

— Darabont-Lazar Tamas,

— Mateiu Elena,

— Nasca Oana.

Membri înlocuitori:

— Muresan Mihaela — Președinte înlocuitor fără drept de vot,

— Dragut Calin Dorel,

— Lobont Horatiu.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce caracterizează capacitatea lor. La solicitarea autorității, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta documentele justificative actualizate si valabile la momentul prezentarii, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Aceste documente pot fi:

(a) Certificate constatatoare privind datoriile la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

(b) Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016,

(d) Alte documente edificatoare, după caz.

Informații pentru persoanele juridice străine: se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce caracterizează situația lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document considerat edificator privind neîncadrarea în motivele de excludere prevăzute de lege.

Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Informaţii privind cifra de afaceri: conform art. 175 alin. (1) din Legea nr. 98/2006 autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă realizarea unei medii a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) cu o valoare de cel putin 960 000,00 RON. La stabilirea nivelului minim valoric s-a respectat principiul proporționalității, precum și prevederile legale în vigoare, respectiv nivelul stabilit pentru cifra de afaceri s-a raportat la cel mult valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa in acest sens DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractanta. Urmatoarele documente justificative care demonstreaza indeplinirea cerintei (cum ar fi bilanturi contabile, audituri financiare sau alte documente, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE) vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante. Pentru echivalenţa leu-altă valută se va folosi cursul mediu anual BNR pentru anii 2015, 2016 si 2017, disponibil pe adresa www.bnr.ro.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Informatii privind experienta similara. Declaratie privind lista principalelor livrări de produse similare, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, calculati prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor. Prin lista prezentata, care va indica denumirea contractului, numarul si data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, ofertantul trebuie sa demonstreze ca in cadrul perioadei de 3 ani calculati prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor, a furnizat produse similare, comparabile din punct de vedere al complexităţii, cu cele care fac obiectul achizitiei, în baza a cel putin unui contract sau mai multor contracte, a caror valoare cumulata sa fie de minim 960 000,00 RON. La stabilirea nivelului minim valoric s-a respectat principiul proporționalității, precum și prevederile legale în vigoare, respectiv nivelul stabilit pentru experiența similară nu depășește valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare publicat initial. Atunci cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva. In cazul unei asocieri, cerinta minima se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Subcontractare Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual intenția sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa/le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa in acest sens DUAE, conform Notificarii nr. 240/2016 a ANAP, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: denumirea contractului, numarul si data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei privind experiența similară vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru calculul echivalentei in alta valuta, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere (Formularul 5) va fi prezentat odata cu depunerea ofertei si a documentului DUAE. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Odata cu depunerea DUAE ofertantii au obligatia sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament ale tertului sustinator/tertilor sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestora). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante.

In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la subcontractanti. Odata cu DUAE se va depune scanat in SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa si acordul/acordurile de subcontractare. In cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractanților pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare din respectivii subcontractanți, completat si semnat in mod corespunzător de fiecare dintre acestia. Documentele justificative, care probeaza cele asumate in angajamente, vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante. Persoana care asigură susţinerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 177, art. 178.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Documentația de atribuire este afișată în SICAP, www.e-licitatie.ro.

Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispoziție gratuit de Comisia Europeană, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.

Pentru ofertele clasate pe primul loc cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Pentru vizualizarea documentatie de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici au nevoie de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Acordul-cadru se va incheia in limita valorii estimate a acordului-cadru, respectiv 4 379 393,96 RON fara TVA.

Durata acordului-cadru este de 36 luni.

Termenul de furnizare pentru fiecare subsecvent va fi stabilit in functie de cantitatile de produse ce urmeaza a fi furnizate, dar nu mai mare de 60 zile.

Termenul de garantie acordat produselor este termenul acordat de producator, dar nu mai mic de de 2 ani.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform prevederilor Legii privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC nr. 101/2016 actualizata.

Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevazute la art. 8 şi art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 actualizata.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
Postadres: Piața Victoriei nr. 3
Plaats: Târgu Mureș
Postcode: 540026
Land: Roemenië
Telefoon: +40 265268330
Fax: +40 265260813

Internetadres: www.tirgumures.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2019