De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 31036-2022

Submission deadline has been amended by:  105185-2022
20/01/2022    S14

Frankrijk-Parijs: ICT-advies

2022/S 014-031036

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Postadres: 201-203 rue de Bercy
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75012
Land: Frankrijk
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Bankautoriteit (EBA)
Postadres: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Plaats: Paris La Défense
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
Postcode: 92927
Land: Frankrijk
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Postadres: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Plaats: Valenciennes
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59307
Land: Frankrijk
E-mail: procurement@era.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.era.europa.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Postadres: Westhafenplatz 1
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE Deutschland
Postcode: 60327
Land: Duitsland
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT-advies

Referentienummer: PROC/2021/12
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende diensten wensen een meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem te ondertekenen voor de ICT-adviesdiensten die zijn omschreven in de aanbestedingsstukken en de bijhorende bijlagen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE Deutschland
NUTS-code: FR France
Voornaamste plaats van uitvoering:

FRANKRIJK: Parijs, Valencienne, Rijsel; DUITSLAND: Frankfurt am Main.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze aanbestedingsprocedure is de levering van ontwikkelings-, advies- en ondersteuningsdiensten op het gebied van informatiesystemen, in alle contractuele vormen (intern, lokaal, extern).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ondertekend voor twee jaar met twee mogelijke verlengingen van telkens een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Administratieve kredieten van de EU

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/03/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrunewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/01/2022