Služby - 31036-2022

Submission deadline has been amended by:  105185-2022
20/01/2022    S14

Francúzsko-Paríž: Poradenstvo IKT

2022/S 014-031036

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Poštová adresa: 201-203 rue de Bercy
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75012
Štát: Francúzsko
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Poštová adresa: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Mesto/obec: Paris La Défense
Kód NUTS: FR10 Ile-de-France
PSČ: 92927
Štát: Francúzsko
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Poštová adresa: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Mesto/obec: Valenciennes
Kód NUTS: FRE11 Nord
PSČ: 59307
Štát: Francúzsko
E-mail: procurement@era.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.era.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Poštová adresa: Westhafenplatz 1
Mesto/obec: Frankfurt am Main
Kód NUTS: DE Deutschland
PSČ: 60327
Štát: Nemecko
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poradenstvo IKT

Referenčné číslo: PROC/2021/12
II.1.2)Hlavný kód CPV
72200000 Programovanie softvéru a poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Verejní obstarávatelia majú v úmysle podpísať viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poradenské služby v oblasti IKT, ktoré sú opísané v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 40 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE Deutschland
Kód NUTS: FR France
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

FRANCÚZSKO: Paríž, Valencienne, Lille; NEMECKO: Frankfurt nad Mohanom.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tohto obstarávacieho konania je poskytovanie služieb vývoja, poradenstva a podpory v oblasti informačných systémov vo všetkých zmluvných režimoch (na pracovisku, v blízkosti, mimo pracoviska).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 40 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Podpísané na 2 roky, 2 možné predĺženia, zakaždým o 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

administratívne rozpočtové prostriedky EÚ

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 5
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/03/2022
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/03/2022
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrunewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/01/2022