Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 31115-2022

21/01/2022    S15

Μάλτα-Valletta: Υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτόρων για την EASO

2022/S 015-031115

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 251-665504)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Ταχ. διεύθυνση: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Πόλη: Valletta
Κωδικός NUTS: MT Malta
Ταχ. κωδικός: MRS 1917
Χώρα: ΜΑΛΤΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contracts@easo.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.easo.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτόρων για την EASO

Αριθμός αναφοράς: EASO/2021/942
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
66518100 Υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτόρων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η EASO επιθυμεί να συνάψει μια ενιαία σύμβαση-πλαίσιο (εφεξής αποκαλούμενη «σύμβαση-πλαίσιο») για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών ασφαλιστικών πρακτόρων για ασφαλιστήρια με κάλυψη σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/01/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 251-665504

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 25/01/2022
Τοπική ώρα: 23:59
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 08/02/2022
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 26/01/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 09/02/2022
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: