Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 31131-2022

21/01/2022    S15

Belgie-Brusel: Vícestranná rámcová smlouva týkající se studií v oblastech společné zemědělské politiky, rozvoje venkova, výroby potravin, zdraví, rybolovu, námořní politiky, ochrany spotřebitelů, lesnictví, civilní ochrany a cestovního ruchu

2022/S 015-031131

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský výbor regionů
Poštovní adresa: Rue Belliard 101
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Unit E.4 - Financial Management
E-mail: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://cor.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: https://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9985
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vícestranná rámcová smlouva týkající se studií v oblastech společné zemědělské politiky, rozvoje venkova, výroby potravin, zdraví, rybolovu, námořní politiky, ochrany spotřebitelů, lesnictví, civilní ochrany a cestovního ruchu

Spisové číslo: CDR/2022/B1/1/NAT
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této výzvy k podání nabídek je umožnit oddělením VR, aby měly k dispozici rámcovou smlouvu na poskytování vědeckých, právních, dokumentačních a redakčních asistenčních služeb pro orgány VR, členy, zpravodaje a oddělení. Tato žádost o služby svěřená externím odborníkům je jedním z opatření přijatých k poskytování lepších služeb členům s cílem posílit a posílit poradní práci VR v rámci legislativního procesu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel, Belgie.

II.2.4)Popis zakázky:

Oblasti činnosti, na které se vztahuje tato výzva k podání nabídek, odrážejí politické priority VR z pohledu místních a regionálních orgánů. Je třeba poznamenat, že činnosti, na které se vztahuje tato výzva, nebudou přísně omezeny na oblasti těchto témat (společná zemědělská politika, rozvoj venkova, výroba potravin, zdraví, rybolov, námořní politika, ochrana spotřebitele, lesnictví, civilní ochrana a cestovní ruch) a měly by pokrývat také všechna další odvětví spojená s těmito oblastmi politiky, včetně průřezových témat souvisejících s oživením po zdravotní krizi COVID-19 a vztahů a spolupráce s příslušnými třetími zeměmi v těchto oblastech.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tato rámcová smlouva bude automaticky obnovena až třikrát o dvanáct měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň tři měsíce před koncem probíhající doby trvání. Prodloužením se nemění a neodkládají žádné stávající závazky.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 21/02/2022
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/02/2022
Místní čas: 14:00
Místo:

Evropský výbor regionů, Rue Montoyer 92, 1040 Bruxelles/Brussels, BELGIE.

BVS 0728-0727

Vzhledem k situaci vyvolané onemocněním Covid-19 se otevírání nabídek uskuteční on-line nebo osobně v závislosti na počtu účastníků.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit nanejvýš jeden zástupce každého uchazeče. Uchazeč musí zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců e-mailem cor-marches-publics@cor.europa.eu alespoň tři pracovní dny před datem otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

V případě nedostupnosti nebo narušení fungování elektronických komunikačních prostředků uvedených v oddílu I.3) v posledních pěti kalendářních dnech před lhůtou pro doručení uvedenou v oddílu IV.2.2) si veřejný zadavatel vyhrazuje právo prodloužit tuto lhůtu a zveřejnit prodloužení na internetové adrese uvedené v oddílu I.3), a to bez předchozího zveřejnění opravy tohoto oznámení.

Hospodářské subjekty, které mají zájem o toto zadávací řízení, vyzýváme ke kontrole výzvy k podávání nabídek na adrese uvedené v oddílu I.3), aby jim mohlo být oznámeno případné zveřejnění nových informací nebo dokumentů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/01/2022