Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 31131-2022

21/01/2022    S15

Belgia-Bruksela: Wielokrotna umowa ramowa o badania w dziedzinach wspólnej polityki rolnej, rozwoju obszarów wiejskich, produkcji żywności, zdrowia, rybołówstwa, polityki morskiej, ochrony konsumentów, leśnictwa, ochrony ludności i turystyki

2022/S 015-031131

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Komitet Regionów
Adres pocztowy: Rue Belliard 101
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Unit E.4 - Financial Management
E-mail: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cor.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9985
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o badania w dziedzinach wspólnej polityki rolnej, rozwoju obszarów wiejskich, produkcji żywności, zdrowia, rybołówstwa, polityki morskiej, ochrony konsumentów, leśnictwa, ochrony ludności i turystyki

Numer referencyjny: CDR/2022/B1/1/NAT
II.1.2)Główny kod CPV
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest umożliwienie służbom KR zawarcia umowy ramowej o świadczenie usług wsparcia naukowego, prawnego, dokumentacyjnego i redakcyjnego na rzecz organów, członków, sprawozdawców i służb KR. Wniosek o usługi powierzone ekspertom zewnętrznym jest jednym ze środków podejmowanych w celu zapewnienia członkom lepszych usług w celu wzmocnienia i wzmocnienia prac konsultacyjnych KR w ramach procesu legislacyjnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela, Belgia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Obszary działalności objęte niniejszym zaproszeniem do składania ofert odzwierciedlają priorytety polityczne KR z perspektywy władz lokalnych i regionalnych. Należy zauważyć, że działania objęte niniejszym zaproszeniem nie ograniczają się wyłącznie do tych dziedzin (wspólna polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich, produkcja żywności, zdrowie, rybołówstwo, polityka morska, ochrona konsumentów, leśnictwo, ochrona ludności i turystyka), a także do innych sektorów związanych z tymi obszarami polityki, w tym tematów przekrojowych związanych z odbudową kryzysu zdrowotnego COVID-19 oraz stosunków i współpracy z odpowiednimi państwami trzecimi w tych obszarach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa jest wznawiana automatycznie maksymalnie trzykrotnie na okres dwunastu miesięcy, chyba że jedna ze stron otrzyma formalne zawiadomienie stanowiące inaczej na co najmniej trzy miesiące przed upływem danego okresu. Wznowienie nie powoduje zmiany ani odroczenia wykonywania istniejących zobowiązań umownych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2022
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/02/2022
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Europejski Komitet Regionów, Rue Montoyer 92, 1040 Bruxelles/Brussels, BELGIA.

BVS 0728-0727

Przez wzgląd na pandemię COVID-19 udział w sesji otwarcia ofert odbędzie się online lub na żywo w zależności od liczby uczestników.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert może być obecny maksymalnie jeden przedstawiciel każdego oferenta. Oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu przedstawicieli i nie później niż na trzy dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: cor-marches-publics@cor.europa.eu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W przypadku niedostępności lub zakłóceń w funkcjonowaniu elektronicznych środków komunikacji, o których mowa w pkt I.3), w ciągu ostatnich pięciu dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków wskazanym w pkt IV.2.2), instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu i opublikowania przedłużenia, pod adresem internetowym podanym w pkt I.3), bez uprzedniej publikacji sprostowania do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty gospodarcze zainteresowane niniejszym zamówieniem proszone są o złożenie zaproszenia do składania ofert pod adresem wskazanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji na temat publikacji nowych informacji lub dokumentów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2022