Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 31190-2016

Prikaži smanjeni prikaz

29/01/2016    S20

Hrvatska-KOPRIVNICA: Prirodni plin

2016/S 020-031190

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Koprivničko-križevačka županija
Nacionalni registracijski broj: 06872053793
Poštanska adresa: Antuna Nemčića 5
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Odsjek za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Melita Bušljeta, Vedrana Podnar
E-pošta: melita.busljeta@kckzz.hrvedrana.podnar@kckzz.hr
Telefon: +385 48658223
Telefaks: +385 48658226

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0001499

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: Osnovna škola „Fran Koncelak” Drnje, Osnovna škola Gola, Osnovna škola „Blaž Mađer” Novigrad Podravski, Osnovna škola Molve, Osnovna škola „Prof. Franje Viktora Šignjara” Virje, Strukovna škola Đurđevac, Srednja škola Koprivnica i Gimnazija „Fran Galović” Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 86432303999, 05406765074, 88430503841, 50143783639, 66543698772, 65091212700, 17666654315, 82132597106
Država: Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Javna nabava opskrbe plinom škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za 2016. godinu.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Adrese škola navedene su u troškovnicima.

NUTS kod HR015 Koprivničko-križevačka županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Javna nabava opskrbe prirodnim plinom osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za 2016. godinu, sukladno grupama predmeta nabave.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09123000 Prirodni plin

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 2 076 220,30 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
NVV 1/2015
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 184-333855 od 23.9.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: grupa 4,5,6 Grupa br: 4 - Naziv grupe: Osnovna škola Molve
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Međimurje plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 29035933600
Poštanska adresa: Obrtnička 4
Mjesto: Čakovec
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 215 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 189 753 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 4,5,6 Grupa br: 5 - Naziv grupe: Osnovna škola „Prof. Franje Viktora Šignjara” Virje
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Međimurje plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 29035933600
Poštanska adresa: Obrtnička 4
Mjesto: Čakovec
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 220 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 188 537,13 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 4,5,6 Grupa br: 6 - Naziv grupe: Strukovna škola Đurđevac
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Međimurje plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 29035933600
Poštanska adresa: Obrtnička 4
Mjesto: Čakovec
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 300 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 274 091,63 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 1,2,3,7,8 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Osnovna škola „Fran Koncelak” Drnje
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 41412434130
Poštanska adresa: Mosna 15
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@komunalac-kc.hr
Telefon: +385 48251806
Telefaks: +385 48251898

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 310 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 291 200,38 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 1,2,3,7,8 Grupa br: 2 - Naziv grupe: Osnovna škola Gola
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 41412434130
Poštanska adresa: Mosna 15
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@komunalac-kc.hr
Telefon: +385 48251806
Telefaks: +385 48251898

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 210 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 202 390,63 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 1,2,3,7,8 Grupa br: 3 - Naziv grupe: Osnovna škola „Blaž Mađer” Novigrad Podravski
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 41412434130
Poštanska adresa: Mosna 15
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@komunalac-kc.hr
Telefon: +385 48251806
Telefaks: +385 48251898

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 150 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 138 106,75 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 1,2,3,7,8 Grupa br: 7 - Naziv grupe: Srednja škola Koprivnica
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 41412434130
Poštanska adresa: Mosna 15
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@komunalac-kc.hr
Telefon: +385 48251806
Telefaks: +385 48251898

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 550 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 522 215,78 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: grupa 1,2,3,7,8 Grupa br: 8 - Naziv grupe: Gimnazija „Fran Galović” Koprivnica
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 41412434130
Poštanska adresa: Mosna 15
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@komunalac-kc.hr
Telefon: +385 48251806
Telefaks: +385 48251898

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 300 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 269 925 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:
– objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
– objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
– otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
– primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Poštanska adresa: Antuna Nemčića 5
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: melita.busljeta@kckzz.hr
Telefon: +385 48658223
Telefaks: +385 48658226

VI.4)Datum slanja ove objave:
26.1.2016