Tjenesteydelser - 31397-2019

22/01/2019    S15

Danmark-Roskilde: Bortskaffelse og behandling af affald

2019/S 015-031397

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Inge Banke
E-mail: ibk@argo.dk
Telefon: +45 46347508
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/97022370.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/97022370.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/97022370.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om modtagelse og behandling af udendørs træ

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå parallelle rammeaftaler med maksimalt 8 virksomheder og på baggrund af disse at indgå Driftskontrakter om modtagelse og behandling af udendørs træ (A4 træ) fra ARGOs genbrugspladser.

Rammeaftalen har en varighed på 4 år.

De første 2 Driftskontrakter indgås samtidig med tildeling af Rammeaftalen. De sidste Driftskontrakter forventes indgået i februar 2023.

Rammeaftalerne giver ARGO ret (men ikke pligt) til at tildele Driftskontrakter om modtagelse og behandling af affald fra ARGOs genbrugspladser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ARGO forventer at indgå årlige Driftskontrakter ved genåbning af konkurrencen (mini-udbud) for hvert geografisk område (vest og øst), som genbrugspladserne er fordelt i. ARGO forventer således at indgå 2 Driftskontrakter for hver driftsperiode (begge kan godt indgås med samme virksomhed).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2019
Slut: 30/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

I ESPD Del III.A skal tilbudsgiver besvare, om den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri er omfattet af udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 og 2.

I ESPD Del III.B skal tilbudsgiver besvare, om den økonomiske aktør har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.

I ESPD Del III.C skal tilbudsgiver besvare, om den økonomiske aktør er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde: Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1; Konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2; Insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2; Tvangsakkord uden for konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2; En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2; Aktiver, der administreres af en kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2; Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2; Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3; Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1; Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 2; Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3.

Hvis tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, skal der svares Nej.

Det har ingen betydning, at tilbudsgiver svarer Nej til, om oplysninger er gratis tilgængelige for myndighederne fra en EU-medlemsstats database.

Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde kan virksomheder, der er etableret i Danmark, anvende en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Kriminalregisteret. Serviceattesten må ikke være mere end 3 måneder gammel.

For virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens § 153.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD Del IV.B skal tilbudsgiver angive følgende oplysninger om økonomisk og finansiel formåen: Samlet årsomsætning; Øvrige økonomiske og finansielle krav.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. Del II.A i ESPD, eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. Del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnethed.

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen kan virksomheder fremlægge årsregnskab eller uddrag heraf fra senest afsluttede regnskabsår. Såfremt dette ikke er muligt, kan virksomheder fremlægge relevante erklæringer fra revisor eller tilsvarende samt ethvert andet dokument, som ARGO vurderer passende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 8 000 000 DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal erklære at have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD Del IV.C skal tilbudsgiver angive følgende oplysninger om teknisk og faglig kapacitet: Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type; Værktøj, materiel og teknisk udstyr.

I relation til udførelse af tjenesteydelser af den anførte type bedes tilbudsgiver oplyse: (Beskrivelse) Gennemsnitlig årlig mængde modtaget udendørs træ; (Beløb) Gennemsnitlig årsomsætning for modtagelse og behandling; (Startdato) Dato for modtagelse af første leverance; (Slutdato) Dato for modtagelse af sidste leverance (hvis relevant); (Modtagere) Navn og kontaktoplysninger på kunde.

Hvis tilbudsgiver oplyser mere end 5 kontrakter, så vil kun de 5 nyeste kontrakter (regnet fra startdato) blive taget i betragtning.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. Del II.A i ESPD, eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. Del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnethed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 2 kontrakter om modtagelse og behandling af udendørs træ.

Tilbudsgiver skal erklære at disponere over modtageanlæg, der har kapacitet til årligt at modtage og behandle minimum 6 000 ton udendørs træ.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkår som angivet i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 8
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/02/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/02/2019
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiver til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med afsnit II i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres via Mercell (www.mercell.com), og deltagelse samt aflevering af tilbud kan alene ske gennem Mercell.

Ved spørgsmål til brugen af Mercell kan der rettes henvendelse til Mercell support på telefon (+45 63133700) eller på e-mail (danmark@mercell.com).

Tilbudsgiver er selv ansvarlig for at holde sig ajour om udbudsprocessen og eventuelt supplerende materiale eller ændringer i udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver opfordres til at rette henvendelse til ARGO så tidligt som muligt.

Tilbudsgiver kan afgive ét tilbud, og der kan ikke afgives alternative eller sideordnede tilbud.

ARGO forbeholder sig retten til at anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ufuldstændige eller fejlbehæftede tilbud, jf. udbudslovens § 159, stk. 5.

Tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive tilbud er ARGO uvedkommende.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre, skal deltagerne afgive en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal hver enhed, hvis kapacitet tilbudsgiver baserer sig på, afgive en udfyldt og underskrevet erklæring om at stille sine ressourcer til rådighed.

ARGO vil samtidig underrette tilbudsgivere om tildeling af Rammeaftale og tildeling af Driftskontrakter. Underretning om tildeling er ikke et løfte om at ville indgå Rammeaftale eller Driftskontrakter med tilbudsgiverne.

Indgåelse af Rammeaftale vil tidligst ske efter udløbet af en standstill periode på 10 dage, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud. Driftskontrakter vil blive indgået samtidigt med Rammeaftale.

Ved tildeling af Rammeaftale er udbuddet ikke opdelt i delkontrakter.

Ved tildeling af Driftskontrakter vil der blive tildelt delkontrakter for hvert geografisk område (vest og øst), som genbrugspladserne er fordelt i. ARGO vil således indgå 2 Driftskontrakter for hver driftsperiode (begge kan indgås med den samme virksomhed).

Driftskontrakter tildeles på baggrund af, hvad der vil medføre de for ARGO laveste omkostninger.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 171, stk. 4.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016).

Klagevejledning kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2019