Diensten - 31524-2019

22/01/2019    S15    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Hrubieszów: Software en informatiesystemen

2019/S 015-031524

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miejska Hrubieszów
Postadres: ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
Plaats: Hrubieszów
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postcode: 22-500
Land: Polen
Contactpersoon: Cieślak Jolanta
E-mail: zp@miasto.hrubieszow.pl
Telefoon: +48 846982380

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wdrożenie 41 e-usług wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu umożliwiającego realizację zamówienia w ramach projektu Cyfrowy Urząd w Twoim domu Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta

Referentienummer: PRG.ZP.271.2.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

W ramach zamówienia pn. Wdrożenie 41 e-usług wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu umożliwiającego realizację zamówienia w ramach projektu „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów" realizowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie przewidziana jest dostawa 19 laptopów, 21 tabletów, 11 komputerów w obudowie typu All-in-One, skanera A3 wraz z Implementacją 41 E-Usług na poziomie e-dojrzałości: 3 [20 szt.], 4 i 5 [21 szt.], w tym e-usługi udostępnionych dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym miejscu dostęp do wszystkich wdrożonych w ramach niniejszego projektu e-usług.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 19 laptopów, 21 tabletów, 11 komputerów w obudowie typu All-in-One, skanera A3.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
30213200 Tablet-pc's
30213000 Personal computers
30216110 Scanners voor computergebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Miejska Hrubieszów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa 19 laptopów, 21 tabletów, 11 komputerów w obudowie typu All-in-One, skanera A3.

Wykonawca dostarczy 19 szt. laptopów dla szkół, które będą wykorzystywane na potrzeby uruchomienia e-Dziennika, 21 szt. tabletów z których będą korzystali Radni do głosowania i korzystania z nowopowstałego systemu elektronicznej obsługi rady oraz 11 szt. komputerów w obudowie All in One (5 szt. na potrzeby Urzędu Miasta, 5 szt. dla PGKiM oraz 1 szt. dla stanowiska uwierzytelniania Profilu zaufanego w Urzędzie Miasta)Wszystkie dostarczone sprzętu muszą spełniać minimalne wymagania opisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji dla 19 szt. laptopów / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Serwis / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Sprzęt zastępczy na czas naprawy / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 01/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Implementacja 39 e-Usług na poziomie e-dojrzałości: 3 [20 szt.], 4 i 5 [19 szt.], w tym e-Usługi udostępnione dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym m

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
48442000 Software voor financiële systemen
48443000 Boekhoudsoftware
48900000 Diverse software en computersystemen
48450000 Software voor tijdregistratie of human reousrces
48219000 Diverse netwerksoftware
32420000 Netwerkuitrusting
48822000 Computerservers
30236000 Diverse computeruitrusting
31682530 Noodstroombenodigdheden
35261000 Informatieborden
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Hrubieszów Gmina Miejska Hrubieszów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Implementacja 39 e-Usług na poziomie e-dojrzałości: 3 [20 szt.], 4 i 5 [19 szt.], w tym e-Usługi udostępnione dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym miejscu dostęp do wszystkich wdrożonych w ramach niniejszego projektu e-Usług.

Wykonawca uruchomi 39 e-Usług, zmodernizuje i uruchomi niezbędne do tego celu oprogramowanie oraz dostarczy sprzęt do serwerowni. W ramach tego zadania Wykonawca: dostarczy i uruchomi 3 licencje oprogramowania e-Dziennik w szkołach, zmodernizuje systemy dziedzinowe w zakresie podatków, dostarczy i uruchomi system elektronicznej obsługi rady umożliwiający głosowanie radnym w trakcie Sesji Rady Miasta na dostarczonych w ramach zadania 1 tabletach, dostarczy, zainstaluje i uruchomi system do transmisji on-line Sesji Rady Miasta, dostarczy licencje na oprogramowanie GIS umożliwiające uruchomienie 21 e-Usług, Dostarczy i uruchomi system terminarzowy umożliwiający umówienie wizyty w urzędzie przez Internet wraz z niezbędnym sprzetęm. W ramach tego zadania wykonawca dostarczy sprzęt IT, wyszczególniony i opisany w załączniku nr 1 do SIWZ oraz uruchomi e-platformę projektową na której będą dostępne wszystkie uruchomione e-Usługi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Autentykacja / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Specjaliści wyznaczeni do realizacji zamówienia / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas obowiązywania wsparcia technicznego dla Zadania / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uruchomienie systemu e-Wodomierz z 2-ma e-Usługami wraz z integracją z e-Platformą i dostawą 400 nowoczesnych nakładek na wodomierze.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
48442000 Software voor financiële systemen
48443000 Boekhoudsoftware
48900000 Diverse software en computersystemen
30236000 Diverse computeruitrusting
35261000 Informatieborden
38421100 Watermeters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. Miasto Hrubieszów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uruchomienie systemu e-Wodomierz z 2-ma e-Usługami wraz z integracją z e-Platformą i dostawą 400 nowoczesnych nakładek na wodomierze.

Wykonawca w ramach tego zadania uruchomi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie specjalistyczny informatyczny system e-Wodomierz, który usprawni działanie Przedsiębiorstwa i umożliwi uruchomienie 2 e-Usług. W ramach tego zadania dostarczone zostaną również specjalistyczne nakładki na wodomierze umożliwiające zdalny odczyt parametrów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas obowiązywania wsparcia technicznego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/03/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dla zadania częściowego nr 1 - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN.

Dla zadania częściowego nr 2 - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 700 000,00 PLN.

Dla zadania częściowego nr 3 - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 400 000,00 PLN.

Eventuele minimumeisen:

Wymagany dokument dla zadania częściowego nr 1, 2, 3: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dla zadania częściowego nr 1 - Zamawiający pozytywnie oceni spełnienia przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego wraz z instalacją i uruchomieniem o wartości min. 150 000 PLN brutto. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dla zadania częściowego nr 2: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako: I. 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie na dostawę Systemów Informatycznych obejmujących świadczenie e-Usług Publicznych wraz z płatnościami z wykorzystaniem uwierzytelnienia za pośrednictwem profilu zaufanego (ePUAP) opiewająca na kwotę min. 500 000,00 PLN brutto. 2. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie na kwotę minimum 250 000,00 PLN brutto polegające na: a) wdrożeniu systemu informatycznego umożliwiającego dokumentowanie przebiegu nauczania w formie elektronicznej (dziennika elektronicznego), przy czym każda z ww. usług realizowana była: na rzecz co najmniej 3 placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), w/w wdrożenie łącznie objęło co najmniej 1 000 użytkowników, oraz b) świadczeniu usługi utrzymania (opieka serwisowa i bieżące naprawianie błędów) i hostingu dostarczonego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do podania ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. II. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami umożliwiającymi realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie: Kierownik Zespołu Wykonawcy, posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach dotyczących wdrożenia e-Usług. 2. Architekt/projektant posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w projektowaniu architektury systemów informatycznych, przy czym w tym okresie zrealizował co najmniej 2 odrębne projekty wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto. 3. Osoba certyfikowanego inżyniera sieciowego w zakresie oferowanego przełącznika sieciowego UTM.

Dla zadania częściowego nr 3 - I. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie na dostawę nowoczesnych nakładek na wodomierze opiewająca na kwotę min. 50 000,00 brutto PLN. II. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami umożliwiającymi realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie: 1.Kierownik Zespołu Wykonawcy, posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, potwierdzone udziałem w co najmniej w jednym projekcie dotyczącym dostawy sprzętu i uruchomienia systemów informatycznych.

Eventuele minimumeisen:

Wymagane dokumenty dla zadania częściowego nr 1:Wykaz dostaw.Wymagane dokument dla zadania częściowego nr 2: Wykaz dostaw i e-Usług, Wykaz osób. Wymagane dokumenty dla zadania częściowego nr 3: Wykaz dostaw i e-Usług, Wykaz osób.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy przedłożyć (pkt. 13 SIWZ): Na potwierdzenie, że oferowany produkt (dotyczy tylko sprzętu) zgodny jest z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację techniczną oferowanego produktu. Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Z kolei w zakresie zadania częściowego nr 3 Zamawiający wymaga dołączenia specyfikacji technicznej oferowanego systemu. Inne dokumenty/certyfikaty dotyczące przedmiotu zamówienia wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do zadania częściowego nr 2 Zamawiający, wymaga złożenia próbek, których celem jest potwierdzenie, poprzez ich badanie i wyjaśnianie, czy oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi (oprogramowanie dziedzinowe) odpowiadają kluczowym wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności w zakresie możliwości świadczenia e-Usług będących przedmiotem realizacji projektu. Zamawiający, wymaga, aby Wykonawca - na wezwanie Zmawiającego złożył dwa dyski przenośne, w tym jeden zapasowy, stanowiące próbkę oferowanych dostaw i usług. Wymagania dla próbek przedmiotu zamówienia oraz zasady i zakres ich badania przedstawiono w załączniku nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Jeżeli w toku realizacji umowy okaże się, że sprzęt lub oprogramowanie zawarte w ofercie nie spełnia wymogów określonych specyfikacją techniczną określoną przez Zamawiającego w SIWZ - zał. nr 1 do umowy (pomimo, że Wykonawca złożył w ofercie specyfikację potwierdzającą spełnienie tych wymogów) bądź produkt jest niedostępny na rynku, możliwa będzie zmiana umowy polegająca na zmianie zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania na inny, zgodny ze specyfikacją techniczną określoną przez Zamawiającego w SIWZ bez zmiany pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia specyfikacji technicznej zmienionego sprzętu lub oprogramowania, która stanie się załącznikiem do niniejszej umowy. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Siedziba Zamawiającego - sala konferencyjna Urzędu Miasta w Hrubieszowie ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 - (I piętro). Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć: Jednolity europejski dokument zamówienia, który będzie obejmował oświadczenie w zakresie części na które składana jest oferta. W przypadku złożenia oświadczenia na wszystkie części składa odrębne oświadczenia dla każdej części zamówienia. Oraz Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy.wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:Brak podstaw wykluczenia Informacja z Krajowego Rejestru Karnego. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.Wszystkie składane dokumenty należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Dla zadania częściowego nr 1: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN) b) Dla zadania częściowego nr 2: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22458780
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22458780
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/01/2019