Usługi - 31524-2019

22/01/2019    S15    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Hrubieszów: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 015-031524

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Hrubieszów
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
Hrubieszów
22-500
Polska
Osoba do kontaktów: Cieślak Jolanta
Tel.: +48 846982380
E-mail: zp@miasto.hrubieszow.pl
Kod NUTS: PL812

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie 41 e-usług wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu umożliwiającego realizację zamówienia w ramach projektu Cyfrowy Urząd w Twoim domu Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta

Numer referencyjny: PRG.ZP.271.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W ramach zamówienia pn. Wdrożenie 41 e-usług wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu umożliwiającego realizację zamówienia w ramach projektu „Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów" realizowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie przewidziana jest dostawa 19 laptopów, 21 tabletów, 11 komputerów w obudowie typu All-in-One, skanera A3 wraz z Implementacją 41 E-Usług na poziomie e-dojrzałości: 3 [20 szt.], 4 i 5 [21 szt.], w tym e-usługi udostępnionych dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym miejscu dostęp do wszystkich wdrożonych w ramach niniejszego projektu e-usług.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 19 laptopów, 21 tabletów, 11 komputerów w obudowie typu All-in-One, skanera A3.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
30213200
30213000
30216110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Hrubieszów

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 19 laptopów, 21 tabletów, 11 komputerów w obudowie typu All-in-One, skanera A3.

Wykonawca dostarczy 19 szt. laptopów dla szkół, które będą wykorzystywane na potrzeby uruchomienia e-Dziennika, 21 szt. tabletów z których będą korzystali Radni do głosowania i korzystania z nowopowstałego systemu elektronicznej obsługi rady oraz 11 szt. komputerów w obudowie All in One (5 szt. na potrzeby Urzędu Miasta, 5 szt. dla PGKiM oraz 1 szt. dla stanowiska uwierzytelniania Profilu zaufanego w Urzędzie Miasta)Wszystkie dostarczone sprzętu muszą spełniać minimalne wymagania opisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla 19 szt. laptopów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Sprzęt zastępczy na czas naprawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Implementacja 39 e-Usług na poziomie e-dojrzałości: 3 [20 szt.], 4 i 5 [19 szt.], w tym e-Usługi udostępnione dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym m

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48442000
48443000
48900000
48450000
48219000
32420000
48822000
30236000
31682530
35261000
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Hrubieszów Gmina Miejska Hrubieszów

II.2.4)Opis zamówienia:

Implementacja 39 e-Usług na poziomie e-dojrzałości: 3 [20 szt.], 4 i 5 [19 szt.], w tym e-Usługi udostępnione dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym miejscu dostęp do wszystkich wdrożonych w ramach niniejszego projektu e-Usług.

Wykonawca uruchomi 39 e-Usług, zmodernizuje i uruchomi niezbędne do tego celu oprogramowanie oraz dostarczy sprzęt do serwerowni. W ramach tego zadania Wykonawca: dostarczy i uruchomi 3 licencje oprogramowania e-Dziennik w szkołach, zmodernizuje systemy dziedzinowe w zakresie podatków, dostarczy i uruchomi system elektronicznej obsługi rady umożliwiający głosowanie radnym w trakcie Sesji Rady Miasta na dostarczonych w ramach zadania 1 tabletach, dostarczy, zainstaluje i uruchomi system do transmisji on-line Sesji Rady Miasta, dostarczy licencje na oprogramowanie GIS umożliwiające uruchomienie 21 e-Usług, Dostarczy i uruchomi system terminarzowy umożliwiający umówienie wizyty w urzędzie przez Internet wraz z niezbędnym sprzetęm. W ramach tego zadania wykonawca dostarczy sprzęt IT, wyszczególniony i opisany w załączniku nr 1 do SIWZ oraz uruchomi e-platformę projektową na której będą dostępne wszystkie uruchomione e-Usługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Autentykacja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Specjaliści wyznaczeni do realizacji zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas obowiązywania wsparcia technicznego dla Zadania / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Uruchomienie systemu e-Wodomierz z 2-ma e-Usługami wraz z integracją z e-Platformą i dostawą 400 nowoczesnych nakładek na wodomierze.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48442000
48443000
48900000
30236000
35261000
38421100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. Miasto Hrubieszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Uruchomienie systemu e-Wodomierz z 2-ma e-Usługami wraz z integracją z e-Platformą i dostawą 400 nowoczesnych nakładek na wodomierze.

Wykonawca w ramach tego zadania uruchomi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie specjalistyczny informatyczny system e-Wodomierz, który usprawni działanie Przedsiębiorstwa i umożliwi uruchomienie 2 e-Usług. W ramach tego zadania dostarczone zostaną również specjalistyczne nakładki na wodomierze umożliwiające zdalny odczyt parametrów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas obowiązywania wsparcia technicznego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPO WL na lata 2014-2020; Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla zadania częściowego nr 1 - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN.

Dla zadania częściowego nr 2 - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 700 000,00 PLN.

Dla zadania częściowego nr 3 - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca, który potwierdzi, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 400 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wymagany dokument dla zadania częściowego nr 1, 2, 3: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla zadania częściowego nr 1 - Zamawiający pozytywnie oceni spełnienia przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego wraz z instalacją i uruchomieniem o wartości min. 150 000 PLN brutto. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dla zadania częściowego nr 2: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako: I. 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie na dostawę Systemów Informatycznych obejmujących świadczenie e-Usług Publicznych wraz z płatnościami z wykorzystaniem uwierzytelnienia za pośrednictwem profilu zaufanego (ePUAP) opiewająca na kwotę min. 500 000,00 PLN brutto. 2. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie na kwotę minimum 250 000,00 PLN brutto polegające na: a) wdrożeniu systemu informatycznego umożliwiającego dokumentowanie przebiegu nauczania w formie elektronicznej (dziennika elektronicznego), przy czym każda z ww. usług realizowana była: na rzecz co najmniej 3 placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), w/w wdrożenie łącznie objęło co najmniej 1 000 użytkowników, oraz b) świadczeniu usługi utrzymania (opieka serwisowa i bieżące naprawianie błędów) i hostingu dostarczonego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do podania ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. II. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami umożliwiającymi realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie: Kierownik Zespołu Wykonawcy, posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach dotyczących wdrożenia e-Usług. 2. Architekt/projektant posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w projektowaniu architektury systemów informatycznych, przy czym w tym okresie zrealizował co najmniej 2 odrębne projekty wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto. 3. Osoba certyfikowanego inżyniera sieciowego w zakresie oferowanego przełącznika sieciowego UTM.

Dla zadania częściowego nr 3 - I. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie na dostawę nowoczesnych nakładek na wodomierze opiewająca na kwotę min. 50 000,00 brutto PLN. II. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami umożliwiającymi realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie: 1.Kierownik Zespołu Wykonawcy, posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, potwierdzone udziałem w co najmniej w jednym projekcie dotyczącym dostawy sprzętu i uruchomienia systemów informatycznych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wymagane dokumenty dla zadania częściowego nr 1:Wykaz dostaw.Wymagane dokument dla zadania częściowego nr 2: Wykaz dostaw i e-Usług, Wykaz osób. Wymagane dokumenty dla zadania częściowego nr 3: Wykaz dostaw i e-Usług, Wykaz osób.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy przedłożyć (pkt. 13 SIWZ): Na potwierdzenie, że oferowany produkt (dotyczy tylko sprzętu) zgodny jest z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację techniczną oferowanego produktu. Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Z kolei w zakresie zadania częściowego nr 3 Zamawiający wymaga dołączenia specyfikacji technicznej oferowanego systemu. Inne dokumenty/certyfikaty dotyczące przedmiotu zamówienia wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do zadania częściowego nr 2 Zamawiający, wymaga złożenia próbek, których celem jest potwierdzenie, poprzez ich badanie i wyjaśnianie, czy oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi (oprogramowanie dziedzinowe) odpowiadają kluczowym wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności w zakresie możliwości świadczenia e-Usług będących przedmiotem realizacji projektu. Zamawiający, wymaga, aby Wykonawca - na wezwanie Zmawiającego złożył dwa dyski przenośne, w tym jeden zapasowy, stanowiące próbkę oferowanych dostaw i usług. Wymagania dla próbek przedmiotu zamówienia oraz zasady i zakres ich badania przedstawiono w załączniku nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Jeżeli w toku realizacji umowy okaże się, że sprzęt lub oprogramowanie zawarte w ofercie nie spełnia wymogów określonych specyfikacją techniczną określoną przez Zamawiającego w SIWZ - zał. nr 1 do umowy (pomimo, że Wykonawca złożył w ofercie specyfikację potwierdzającą spełnienie tych wymogów) bądź produkt jest niedostępny na rynku, możliwa będzie zmiana umowy polegająca na zmianie zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania na inny, zgodny ze specyfikacją techniczną określoną przez Zamawiającego w SIWZ bez zmiany pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia specyfikacji technicznej zmienionego sprzętu lub oprogramowania, która stanie się załącznikiem do niniejszej umowy. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/02/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/02/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego - sala konferencyjna Urzędu Miasta w Hrubieszowie ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 - (I piętro). Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć: Jednolity europejski dokument zamówienia, który będzie obejmował oświadczenie w zakresie części na które składana jest oferta. W przypadku złożenia oświadczenia na wszystkie części składa odrębne oświadczenia dla każdej części zamówienia. Oraz Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy.wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:Brak podstaw wykluczenia Informacja z Krajowego Rejestru Karnego. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.Wszystkie składane dokumenty należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Dla zadania częściowego nr 1: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN) b) Dla zadania częściowego nr 2: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2019