Diensten - 31823-2018

24/01/2018    S16

Luxemburg-Luxemburg: Meervoudige raamovereenkomsten voor de organisatie van evenementen, communicatiecampagnes en marktinformatie in derde landen en in de EU

2018/S 016-031823

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Chafea
Postadres: Drosbach building A03/41
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postcode: L-2920
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Ralitsa Yovcheva-Hahn
E-mail: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/chafea/agri/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meervoudige raamovereenkomsten voor de organisatie van evenementen, communicatiecampagnes en marktinformatie in derde landen en in de EU

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79416000 Public relationsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding behelst de organisatie van evenementen, communicatiecampagnes en marktinformatie in derde landen en in de EU. De voornaamste doelstelling van de opdrachten is de verlening van diensten binnen de context van informatieverstrekking en promotiemaatregelen met betrekking tot EU-landbouwproducten. De tenuitvoerlegging van deze maatregelen wordt beheerd door de promotie van de eenheid Landbouwproducten binnen Chafea. De raamovereenkomsten zijn evenwel van belang voor DG AGRI en andere eenheden binnen Chafea. De secundaire doelstelling van deze opdracht is dan ook de verlening van promotie- en communicatiediensten op het gebied van gemeenschappelijk landbouwbeleid, volksgezondheid, consumentenbeleid en voedselveiligheid.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Organisatie van evenementen en EU-paviljoenen/-stands in derde landen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79950000 Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
79416000 Public relationsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Derde landen buiten de EU.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doel van dit perceel is de verlening van diensten voor de organisatie van evenementen en EU-paviljoenen/-stands in derde landen. De voornaamste activiteiten die in het kader van dit perceel moeten worden uitgevoerd, zijn: bedrijfsdelegaties op hoog niveau; seminars, workshops en andere evenementen; EU-paviljoenen/-stands op handelsbeurzen in derde landen. Zie de aanbestedingsstukken voor meer details.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria zijn vermeld in de aanbestedingsdocumenten. / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Promotie van EU-landbouwproducten; initiatief Betere opleidingen voor veiliger voedsel.
II.2.14)Nadere inlichtingen

De diensten van perceel 1 worden besteld via het cascadesysteem (zonder heropening van mededinging). De aanbestedende dienst stelt een rangschikking in aflopende volgorde op van maximaal 3 contractanten die tijdens de gunning van de raamovereenkomsten de hoogste score hebben behaald.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 102-203727
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Organisatie van evenementen en EU-paviljoenen/-stands in derde landen

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Er zijn geen aanvaardbare inschrijvingen ontvangen. De aanbestedende dienst is van plan een nieuwe oproep tot inschrijving uit te schrijven via een openbare procedure voor perceel 1.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2018