Строителство - 32114-2020

22/01/2020    S15

България-Русе: Строителни и монтажни работи на кейови стени

2020/S 015-032114

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Клон — териториално поделение „Пристанище Русе“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 1303161400049
Пощенски адрес: ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2
Град: Русе
код NUTS: BG323 Русе
Пощенски код: 7000
Държава: България
Лице за контакт: инж. Маргарит Бакърджиев — експерт в клон — ТП „Пристанище Русе“, ДП „Пристанищна инфраструктура“
Електронна поща: m.bakardjiev@bgports.bg
Телефон: +359 82818990
Факс: +359 82821862
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/329
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Възстановяване на каменна облицовка западната част на кейова стена в пристанищен терминал Силистра

II.1.2)Основен CPV код
45243600 Строителни и монтажни работи на кейови стени
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е възстановяване на каменна облицовка западната част на кейова стена в пристанищен терминал Силистра.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 49 752.28 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325 Силистра
Основно място на изпълнение:

Пристанищен терминал Силистра

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За качественото възстановяване на западната част на наклонената кейова стена в пристанищен терминал Силистра е необходимо да се изпълнят следните дейности:

— монтаж на работна площадка,

— почистване на фуги от растителност и компрометирана фугираща смес, в т.ч. измиване с водна струя,

— фугиране на каменната зидария с цименто-пясъчен разтвор 1:1,5,

— разбиване на армиран бетон < 10 см ръчно,

— доставка на несортиран трошен камък 5—75 мм, вкл. полагане, засипване и трамбоване на място,

— доставка и полагане на двойно армиран бетон В 30, като армировъчната мрежа е от стомана с Ф6 и око 15/15 см,

— премахване на разрушените и напукани камъни от компрометираните места,

— ремонтиране на редовата каменна зидария с наличния камък и циментов разтвор,

— доставка и полагане бутобетон В 30 в каверни и липсващи единични камъни на кейовата стена,

— за укрепване на долния опорен блок е необходимо да се възстанови заскалявката с взривена скална маса от късове с тегло 50—100 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Програма за изпълнение на поръчката / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 10
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 212-521068
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2/20.01.2020 г.
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Строител“ ООД
Национален регистрационен номер: 040314704
Пощенски адрес: бул. „Липник“ № 5
Град: Русе
код NUTS: BG323 Русе
Пощенски код: 7020
Държава: България
Електронна поща: manager@stroitel.bg
Телефон: +359 82880470
Факс: +359 82880470
Интернет адрес: www.stroitel.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 50 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 49 752.28 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/01/2020