Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 32219-2022

21/01/2022    S15

Roumanie-Băneasa: Matériel d'irrigation

2022/S 015-032219

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii ( O.U.A.I ) Baneasa-Giurgiu
Numéro national d'identification: 23272446
Adresse postale: Strada: -, nr. -
Ville: Baneasa
Code NUTS: RO314 Giurgiu
Code postal: 087010
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: FELICIAN SANDA
Courriel: eugen.lungu@agro-seeds.ro
Téléphone: +40 722505845
Fax: +40 722505845
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ouai.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135320
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: O.U.A.I.
I.5)Activité principale
Autre activité: Agricultura

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizare echipamente de irigat in vederea realizarii investitiei ”REABILITAREA RETELELOR DE IRIGATII PENTRU PLOTUL SPP4 OUAI BANEASA-GIURGIU

Numéro de référence: 23272446_2021_PAAPD1321223
II.1.2)Code CPV principal
43323000 Matériel d'irrigation
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizare echipamente de irigat in vederea realizarii investitiei ”REABILITAREA RETELELOR DE IRIGATII PENTRU PLOTUL SPP4 OUAI BANEASA-GIURGIU

Pivot – fix 413 metri – 1 buc

Pivot remorcabil 400 metri – 1buc

Instalație irigat tip tambur 400 metri - 3 buc

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor = 16

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 608 747.70 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO314 Giurgiu
Lieu principal d'exécution:

Comuna Baneasa

II.2.4)Description des prestations:

Furnizare echipamente de irigat in vederea realizarii investitiei ”REABILITAREA RETELELOR DE IRIGATII PENTRU PLOTUL SPP4 OUAI BANEASA-GIURGIU

Pivot – fix 413 metri – 1 buc

Specificațiile conform fisei tehnice anexate.

Pivot remorcabil 400 metri – 1buc

Specificațiile conform fisei tehnice anexate.

Instalație irigat tip tambur 400 metri - 3 buc

Specificațiile conform fisei tehnice anexate.

Garanția standard minimă este de 3 ani și poate fi extinsă.

Specificațiile tehnice sunt atașate documentației în cadrul fișelor tehnice nr. 1, 2, 3 puse la dispoziție de către proiectant în cadrul Proiectului tehnic.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnică / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 70
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiect finantat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2. Declaratia privind conflictul de interese conform prevederilor art. 59-60 din Legea 98/2016 actualizata. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Sanda Felician - Presedinte Preşedinte CA

Mardare Forica - Membru CA

Vitan Marian - Membru CA

Lungu Eugeniu-Leonard: Director O.U.A.I.

COMISIE EVALUARE:

Popa Gabriela - PRESEDINTE CU DREPT DE VOT

Boiangiu Veronica-Adina - MEMBRU

Toma Ioan - MEMBRU

Kartman Ovidiu - MEMBRU DE REZERVA.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială (activitatea ce face obiectul contractului trebuie sa fie autorizata conform art. 15 din Legea 359/2004). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Activitatea ce face obiectul contractului trebuie sa fie autorizata conform art. 15 din Legea 359/2004.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul/candidatul va face dovada ca in ultimii trei ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) a furnizat produse similare celor supuse prezentei proceduri (furnizare echipamente de irigatii / instalatii de irigatii), la nivelul a maxim 3 (trei) contracte, in valoare cumulata de cel putin:1.608.747,70 RON, fără TVA În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.

Proportia de subcontractareSe vor preciza părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze, dacă este cazul

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante . Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse livrate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea pentru care a fost responsabil în livrarea produselor. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - contractele de furnizare, procesele verbale de recepție a produselor livrate sau recomandări din partea beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară.

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 24/02/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 24/05/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 24/02/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Comisia de licitatie si expertul cooptat

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII OUAI BANEASA-GIURGIU
Adresse postale: Comuna Baneasa, jud. Giurgiu
Ville: Baneasa
Code postal: 087010
Pays: Roumanie
Courriel: eugen.lungu@agro-seeds.ro
Téléphone: +40 722505845
Adresse internet: www.agro-seeds.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/01/2022