Leveringen - 32425-2022

Submission deadline has been amended by:  75483-2022
21/01/2022    S15

Nederland-Nijmegen: Printers en plotters

2022/S 015-032425

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting @voCampus
Nationaal identificatienummer: 311795909
Postadres: De Meeuwse Acker 2020
Plaats: NIJMEGEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6546DZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Rogier Diecke
E-mail: info@alliantievo.nl
Telefoon: +31 243790158
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.alliantievo.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/55d7de2afe8f3fbc2080ce5e82bf2100
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/55d7de2afe8f3fbc2080ce5e82bf2100
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding Afdrukapparatuur, Beheer- en Printspoolersoftware @voCampus

Referentienummer: @voCampus1701
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100 Printers en plotters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Aanbesteding is om één leverancier te contracteren voor de levering van afdrukapparatuur, bijbehorende software en het onderhoud hierop.

De looptijd van de nieuw te sluiten overeenkomst bedraagt vijf jaar (60 maanden) met de optie deze 2 keer te verlengen met één jaar (2 x 12 maanden).

Opdrachtgever wenst één Opdrachtnemer te contracteren die minimaal voorziet in:

• Levering en installatie van 111 multifunctionals en 17 printers op diverse locaties (zie Bijlage E).

• Levering en installatie van beheersoftware.

• Levering en installatie van Cloud gebaseerde printspoolersoftware inclusief Follow Me

• Onderhoud op afdrukapparatuur en geleverde software.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nijmegen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Per jaar gaat het om een opdrachtwaarde van ongeveer € 200.000, -- exclusief BTW.

Dit is een indicatief bedrag. Aan dit bedrag en de omvang van de opdracht kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan 2 keer telkens met een periode 12 maanden worden verlengd

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen belangenconflict,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen crimineel verleden,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen surseance van betaling,

- Geen valse verklaringen,

- Geen vervalsing mededinging

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Economisch gezien is dit de meest wenselijke looptijd

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Oranjesingel 56
Plaats: Nijmegen
Postcode: 6511 NW
Land: Nederland
E-mail: kanton.nijmegen@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612000
Fax: +31 883610396
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022